Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

Người đăng: Tech120 - Ngày: 11/01/2019

3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

...... là một thành phố lớn

...... là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

...... là nhà thờ lớn của Việt Nam

Bài làm:

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn

Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

Nhà thờ Đức Bà là nhà thờ lớn của Việt Nam


Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận