Cáo đã làm gì để dụ Gà trống xuống đất? Vì sao Gà không nghe lời Cáo? Gà tung tin cặp chó săn đang tìm đến để làm gì?

A. Hoạt động cơ bản

1. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài thơ sau: Gà trống và Cáo

2-3. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

4. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

(1) Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? (Đọc đoạn 1)

(2) Vì sao Gà không nghe lời Cáo?

(3) Gà tung tin cặp chó săn đang tìm đến để làm gì?

a. Để Cáo cùng chó săn đi báo tin vui.

b. Để Cáo sợ, bỏ chạy sẽ lộ mưu gian.

c. Để cả Cáo, Gà Trống và chó săn cùng đi báo tin vui.

(4) Theo em, tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích gì?

a. Kể chuyện Cáo gian ngoan mắc mưu Gà Trống.

b. Kể chuyện Gà Trống đã làm Cáo sợ mất vía.

c. Khuyên người ta đừng vội tin những lời ngọt ngào.

Bài làm:

(1) Để dụ Gà xuống đất, Cáo đã loan tin rằng muông thú đã kết thân, không kể mạnh yếu. Mời Gà xuống để Cáo tỏ tình cảm thân thiện.

(2) Gà không nghe lời Cáo vì Gà tinh nhanh, lõi đời và biết đó là những lời dốì trá, xảo quyệt của Cáo hòng dụ Gà xuống để ăn thịt.

(3) Gà tung tin cặp chó săn đang tìm đến để:

Đáp án: b. Để Cáo sợ, bỏ chạy sẽ lộ mưu gian.

(4) Theo em, tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích:

Đáp án: c. Khuyên người ta đừng vội tin những lời ngọt ngào.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận