Sbt toán 9 tập 2 bài 1: Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) Trang 46

Người đăng: Nguyễn Thị Hằng Nga - Ngày: 03/03/2018

Dưới đây, Tech12h sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 9 bài: "Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0)" trang 46. Hi vọng, thông qua các bài tập sgk và bài tập trong vở bài tập dưới đây sẽ giúp các bạn sẽ nắm bài tốt hơn và làm bài có hiệu quả hơn.

Sbt toán 9 tập 2 bài 1: Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) - Trang 46

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: trang 46 sbt Toán 9 tập 2

Biết rằng hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông. Giả sử x là độ dài của cạnh hình lập phương.

a. Biểu diễn diện tích toàn phần S (tức là tổng diện tích của sáu mặt) của hình lập phương qua x.

b. Tính các giá trị của S ứng với các giá trị của x cho trong bảng dưới đây rồi điền vào các ô trống.

x $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{3}{2}$ 2 3
S            

c. Nhận xét sự tăng, giảm của S khi x tăng.

d. Khi S giảm 16 lần thì cạnh x tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

e. Tính cạnh của hình lập phương khi $S = \frac{27}{2} cm^2, S = 5cm^2.$

Bài 2: trang 46 sbt Toán 9 tập 2

Cho hàm số $y = 3x^2.$

a. Lập bảng tính các giá trị của y ứng với các giá trị của x lần lượt bằng : $-2 ; -1 ; -\frac{1}{3} ; 0 ; \frac{1}{3} ; 1 ; 2$

b. Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm mà hoành độ là giá trị của x còn tung độ là giá trị tương ứng của y đã tìm ở câu a.

Chẳng hạn, điểm $A(-\frac{1}{3} ; \frac{1}{3} )$

Bài 3: trang 46 sbt Toán 9 tập 2

Cho hàm số $y = -3x^2.$

a. Lập bảng tính các giá trị của y ứng với các giá trị của x lần lượt bằng : $-2 ; -1 ; -\frac{1}{3} ; 0 ; \frac{1}{3} ; 1 ; 2$

b. Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm mà hoành độ là giá trị của x còn tung độ là giá trị tương ứng của y đã tìm ở câu a.

Chẳng hạn, điểm $A(-\frac{1}{3} ; \frac{1}{3} )$

Bài 4: trang 47 sbt Toán 9 tập 2

Cho hàm số $y = f(x) = -1,5x^2$

a. Hãy tính $f(1), f(2), f(3) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé.

b. Hãy tính $f(-3), f(-2), f(-1) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ bé đến lớn.

c. Phát biểu nhận xét của em về sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số này khi x > 0 ; khi x < 0

Bài 5: trang 47 sbt Toán 9 tập 2

Đố : Một hòn bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng. Đoạn đường đi được liên hệ với thời gian bởi công thức $y = at^2$, t tính bằng giây, y tính bằng mét. Kết quả kiểm nghiệm được cho bởi bảng sau :

t 0 1 2 3 4 5 6
y 0 0,24 1   4    

a. Biết rằng chỉ có một lần đo không cẩn thận, hãy xác định hệ số a và đố em biết lần nào đo không cẩn thận ?

b. Có một thời điểm dừng hòn bi lại nhưng quên không tính thời gian, tuy nhiên đo được đoạn đường đi được của hòn bi (kể từ thời điểm xuất phát đến điểm dừng) là 6,25m. Đố em biết lần ấy hòn bi đã lăn bao lâu ?

c. Hãy điền tiếp vào các ô trống còn lại ở bảng trên.

Bài 6: trang 47 sbt Toán 9 tập 2

Biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được tính bởi công thức :

$Q = 0,24RI^2t$.

Trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng calo, R là điện trở tính bằng ôm (Ω), I là cường độ dòng điện tính bằng ampe (A), t là thời gian tính bằng giây (s). Dòng điện chạy qua một dây dẫn có điện trở R = 10Ω trong thời gian 1 giây.

a. Hãy điền các số thích hợp vào bảng sau :

I (A) 1 2 3 4
Q (calo)        

b. Hỏi cường độ dòng điện là bao nhiêu thì nhiệt lượng tỏa ta là 60 calo ?

Bài 1.1: trang 48 sbt Toán 9 tập 2

Một bể nước hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh bằng x mét. Chiều cao của bể bằng 2m. Kí hiệu V (x) là thể tích của bể.

a) Tính thể tích V(x) theo x.

b) Giả sử chiều cao của bể không đổi, hãy tính V(1), V(2), V(3). Nhận xét khi x tăng lên 2 lần, 3 lần thì thể tích tương ứng của bể tăng lên mấy lần?

Bài 1.2: trang 48 sbt Toán 9 tập 2

Cho hàm số $y = f(x) = ax^2, a \neq 0.$

Vì sao với hai giá trị đối nhau của x thì hai giá trị tương ứng của hàm số lại bằng nhau?

Bài 1.3: trang 48 sbt Toán 9 tập 2

Cho một nửa đường tròn bán kính AB. Điểm M chạy trên nửa đường tròn. Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Đặt MH = x.

a) Chứng minh rằng hai tam giác AHM và MHB đồng dạng.

b) Chứng minh rằng \(AH.BH = M{H^2}\).

c) Khi M chuyển động thì x thay đổi, do đó tích AH.BH cũng thay đổi theo. Kí hiệu tích AH.BH bởi P(x). Hỏi P(x) có phải là một hàm số của biến số x hay không? Viết công thức biểu thị hàm số này.


Một số bài khác

Bình luận