Giải VBT toán 3 tập 2 bài : So sánh các số trong phạm vi 10 000 Trang 12


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : So sánh các số trong phạm vi 10 000 Trang 12 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 12 vbt toán 3 tập 2

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

a.

999 ….. 1000                                  

3000 ….. 2999                                  

8972 ….. 8972                                   

500 + 5 ….. 5005                               

b.

9999 ….. 9998

9998 ….. 9990 + 8

2009 ….. 2010

7351 ….. 7153

Hướng dẫn giải:

a.

999 < 1000                              

3000 > 2999                                     

8972 = 8972                                     

500 + 5 < 5005                                 

b.

9999 > 9998

9998 = 9990 + 8

2009 < 2010

7351 > 7153

Bài tập 2: Trang 12 vbt toán 3 tập 2

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

a.

1kg ….. 999g                          

690m ….. 1km                           

800cm ….. 8m                            

b.

59 phút ….. 1 giờ

65 phút ….. 1 giờ

60 phút ….. 1 giờ

Hướng dẫn giải:

a.

1kg > 999g                                    

690m < 1km                                          

800cm = 8m                                         

b.

59 phút < 1 giờ

65 phút > 1 giờ

60 phút = 1 giờ

Bài tập 3: Trang 12 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a. Số lớn nhất trong các số 9685, 9658, 9865, 9856 là :

A. 9685

B. 9658

C. 9865

D. 9856

b. Số bé nhất trong các số 4502, 4052, 4250, 4520 là :

A. 4502

B. 4052

C. 4250

D. 4520

Hướng dẫn giải:

a) Vì 9865 > 9856 > 9685 > 9658 nên ta chọn C

b) Vì 4052 < 4250 < 4502 < 4520 nên ta chọn B

Bài tập 4: Trang 12 vbt toán 3 tập 2

Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD. Hai đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại O tạo thành bốn hình vuông bé. Tính chu vi hình vuông AMOQ.

Hướng dẫn giải:

 

Vì M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD nên AMOQ là hình vuông có cạnh bằng một nửa cạnh hình vuông ABCD.

Ta đo được: AB = BC = CD = DA = 6cm => AM = 3cm

Chu vi hình vuông AMOQ là :

AM ⨯ 4 = 3 ⨯ 4 = 12 (cm)

Đáp số : 12cm 
Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận