Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập chung Trang 18


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập chung Trang 18 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 18 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

3500 + 200 = .....;  

7100 + 800= ....;    

4400 + 300 = ....

3700 – 200 = ....;   

7900 – 800 = ....;    

4700 – 300 = ....

b.

6000 + 2000 = ....;

7000 + 3000 = ....; 

2000 + 8000 = ....

8000 – 6000 = ....;

10000 – 7000 = ....;

10000 – 2000 = ....

8000 – 2000 = ....;

10000 – 3000 = ....;

10000 – 8000 = ....

Hướng dẫn giải:

3500 + 200 = 3700 ;                  

7100 + 800 = 7900 ;

4400 + 300 = 4700

3700 – 200 = 3500 ;                      

7900 – 800 = 7100 ;

4700 – 300 = 4400

b.

6000 + 2000 = 8000 ;                

7000 + 3000 = 10 000 ;

2000 + 8000 = 10 000

8000 – 6000 = 2000 ;                    

10000 – 7000 = 3000 ;

10000 – 2000 = 8000

8000 – 2000 = 6000 ;                    

10000 – 3000 = 7000 ;

10000 – 8000 = 2000

Bài tập 2: Trang 18 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

4756 + 2834

6927 + 835

5555 + 445

7571 – 2664

9090 – 8989

1018 – 375

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 18 vbt toán 3 tập 2

Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng $\frac{1}{6}$ số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ?

Hướng dẫn giải:

Số cuốn truyện tranh mà thư viện mua thêm được là :

960 : 6 = 160 (cuốn)

Số cuốn truyện tranh có trong thư viện là :

960 + 160 = 1120 (cuốn)

Đáp số : 1120 cuốn

Bài tập 4: Trang 18 vbt toán 3 tập 2

Tìm x :

a. x + 285 = 2094

b. x – 45 = 5605

c. 6000 – x = 2000

Hướng dẫn giải:

a.

x + 285 = 2094                        

x = 2094 – 285                         

x = 1809                                     

b.

x – 45 = 5605

x = 5605 + 45

x = 5650

c.

6000 – x = 2000

x = 6000 – 2000

x = 4000


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận