Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng Trang 9


Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng Trang 9 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1: Trang 9 vbt toán 3 tập 2

 Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:

a. Trong hình bên có :

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- M là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………

- O là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………. hoặc ở giữa hai điểm …….. và ……...

- N là điểm ở giữa hai điểm ………. và ………..

Hướng dẫn giải:

Nhìn hình ta có kết quả như sau:

- Ba điểm A, M, B thẳng hàng.

- Ba điểm D, N, C thẳng hàng.

- Ba điểm D, O, B thẳng hàng.

- Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

- M là điểm ở giữa hai điểm A và B

- O là điểm ở giữa hai điểm M và N (hoặc ở giữa hai điểm D và B)

- N là điểm ở giữa hai điểm D và C

Bài tập 2: Trang 9 vbt toán 3 tập 2

 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

  

Hướng dẫn giải:

  1. M,C,D không thẳng hàng nên M không là trung điểm CD
  2. O,A,B thẳng hàng và OA = OB nên O là trung điểm AB
  3. EH không bằng EG nên E không là trung điểm HG
  4. O,A,B thẳng hàng và O nằm giữa AB.
  5. E,H,G thẳng hàng và H nằm giữa E và G
  6. M,C,D không thẳng hàng.

Do đó ta có kết quả sau

Bài tập 3: Trang 9 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a. – Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm …….

- M là ……………. của đoạn thẳng CD.

- N là ……………. của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng …….

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

- Hai đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : ……..

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là ……………………..

 Hướng dẫn giải:

- Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- N là trung điểm của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

- Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : EG.

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và HK.

Bài tập 4: Trang 9 vbt toán 3 tập 2

 Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại :

Hướng dẫn giải:

Ta có hình vẽ sau:

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận