Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 3


Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 3, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1. Trong các số 42078, 42075, 42090, 42100, 42099, 42109, 43000. Số lớn nhất là:

A. 42099               B.43000             C.42075                   D.42090

Bài 2: Giá trị của biểu thức 2342+ 403 x 6 là:

A. 4660                  B. 4760                 C. 4860                        D 4960

Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2                  B. 9cm                  C. 9cm2                        D. 12cm

Bài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng        B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng         D. 50 000 đồng

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu              B. Thứ bảy              C. Chủ nhật              D. Thứ hai

Bài 6.Giá trị của số 5 trong số 65 478 là:

A. 50 000                 B. 500                     C. 5000                     D. 50

Bài 7. 12m7dm bằng bao nhiêu dm :

A. 1207dm                B. 127dm               C. 1270dm                 D. 1027dm

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 68325 : 8

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 15 840 + 7932 x 5 = b) (15 786 – 13 982) x 3 =
c) 239 + 1267 x 3 = d) 2505 : ( 403 - 398) =

Bài 3. Tìm x:

a) x : 8 = 3721                                          

b) 24 860 : x = 5

c) 49 623 + X = 78 578                            

d) 78 026 – X = 69 637

Bài 4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?

Bài 5.  Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đã đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)?

Bài 6.  Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài 7.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Hướng dẫn giải:

Phần I.

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B B C C C C B

Phần II.

Bài 1:

Bài 2:

a)

15 840 + 7932 x 5 = 15840 + 39660 = 55500

b)

(15 786 – 13 982) x 3 = 1858 x 3 = 5574

c)

239 + 1267 x 3 = 239 + 3328 = 4067

d)

2505 : ( 403 - 398) = 2505 : 5 = 501

Bài 3

a)

x : 8 = 3721

x = 3721 x 8

x = 29768

b)

24 860 : x = 5

x = 24860 : 5

x = 4972

c)

49623 + X = 78578

x = 78578 - 49623

x =  28955

d)

78 026 – X = 69 637

X = 78026 - 69637

X = 8389

Bài 4:

Trong 1 giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

32624 : 8 = 4078 (km)

Ô tô đó đi trong 3 giờ được số ki - lô - mét là:

4078 x 3 = 12234 (km)

Đáp số: 12234 km

Bài 5:

1 phút người đó đi được số mét là:

450 : 5 = 90 (m)

8 phút người đó đi được số mét là:

90 x 8 = 720 (m)

Đáp số: 720 m

Bài 6

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

12 : 3 = 4 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

12  4 = 48 (cm2)

Đáp số : 48 cm2

Bài 7

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 

8 x 24 = 192 (m2)

Đáp số: 192 m2


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận