Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? Hình ảnh búp măng trên lá cờ đội có ý nghĩa gì?

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ cảnh gì?
  • Hình ảnh búp măng trên lá cờ đội có ý nghĩa gì?


Quan sát bức tranh em thấy:

  • Bức tranh vẽ cảnh các bạn đội viên đang chào cờ, đó là một trong những hoạt động nghi thức Đội.
  • Hình ảnh búp măng non trên lá cờ có ý nghĩa:  bạn đội viên là tương lai, mầm non của đất nước, thể hiện cho sự trung thực, thẳng thắn.  Đó là thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam anh hùng

Bình luận

Giải bài tập những môn khác