Mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

Câu 5: Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

Bài làm:

Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường quốc phòng an ninh là những bộ phận cấu thành không thể tách nhau trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Pháp luật có vai trò thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, đảm bảo cho sự phát triển về văn hóa và xã hội, tạo điều kiện để phát triển bền vững đất nước.

Do đó, các yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ khóa tìm kiếm Google: mối liên hệ,pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển bền vững.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận