Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau?

Câu 14: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau?

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Bài làm:

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Từ khóa tìm kiếm Google: sắp xếp, văn bản, quy phạm pháp luật, lĩnh vực khác nhau.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận