Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm...

Câu 11: Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, hành vi tội ác,... Theo em, pháp luật quy định như vậy nhằm mục đích gì?

Bài làm:

Tại điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, hành vi tội ác,...

Nhà nước lập ra những quy định như vậy nhằm mục đích:

- Ngăn chặn tất cả mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, chống đối.

- Đảm bảo ổn định xã hội, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng.

- Tạo điều kiện phát triển nền kinh tế đất nước và ngày càng nâng cao đời sống của nhân dân.

Từ khóa tìm kiếm Google: Điều 10, Luật Xuất bản, hành vi bị cấm, hoạt động xuất bản.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận