Giải câu 4 trang 31 toán VNEN 9 tập 1

Câu 4: Trang 31 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt[3]{-216x^{3}y^{3}}$ ;                                        b) $\sqrt[3]{- 12,8x^{6}}$.$\sqrt[3]{0,04y^{3}}$.

Bài làm:

a) $\sqrt[3]{-216x^{3}y^{3}}$

 = $\sqrt[3]{- 216}$.$\sqrt[3]{x^{3}}$.a) $\sqrt[3]{y^{3}}$

= - 6xy

b) $\sqrt[3]{- 12,8x^{6}}$.$\sqrt[3]{0,04y^{3}}$

= $\sqrt[3]{- 12,8x^{6}.0,04y^{3}}$

= $\sqrt[3]{- 0,512x^{6}.y^{3}}$

= - 0,8$x^{2}$y.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận