Giải câu 2 trang 31 toán VNEN 9 tập 1

Câu 2: Trang 31 sách VNEN 9 tập 1

Đúng điền Đ, sai điền S:

a) Nếu a > b thì $\sqrt{a}$ > $\sqrt{b}$ ;                                     b) Nếu a > b thì $\sqrt[3]{a}$ > $\sqrt[3]{b}$.

Bài làm:

a) Nếu a > b thì $\sqrt{a}$ > $\sqrt{b}$  Đúng

b) Nếu a > b thì $\sqrt[3]{a}$ > $\sqrt[3]{b}$  Đúng.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận