Giải câu 1 trang 31 toán VNEN 9 tập 1

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 31 sách VNEN 9 tập 1

Câu trả lời nào là đúng?

Nếu $x^{3}$ = - 2 thì x bằng;

A. - 8  ;                     B. $\sqrt{2}$ ;                      C. - $\sqrt[3]{2}$ ;                      D. $\sqrt[3]{2}$.

Bài làm:

Ta có: 

$x^{3}$ = - 2  $\Leftrightarrow $ x = $\sqrt[3]{- 2}$ = - $\sqrt[3]{2}$

Vậy đáp án đúng là C.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận