Giải câu 3 trang 31 toán VNEN 9 tập 1

Câu 3: Trang 31 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào sau đây là sai?

A. $\sqrt[3]{27}$ + $\sqrt[3]{3}$ = $\sqrt[3]{30}$ ;                      B. $\sqrt[3]{27}$.$\sqrt[3]{3}$ = 3$\sqrt[3]{3}$ ; 

C. $\sqrt[3]{a}$.$\sqrt[3]{b}$ = $\sqrt[3]{ab}$ ;                            D. $\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$ = $\sqrt[3]{\frac{a}{b}}$, b $\neq $ 0.

Bài làm:

A. Ta có: $\sqrt[3]{27}$ + $\sqrt[3]{3}$ = 3 + $\sqrt[3]{3}$ $\neq $ $\sqrt[3]{30}$ 

$\Rightarrow $ A sai

B. Ta có: $\sqrt[3]{27}$.$\sqrt[3]{3}$ = 3.$\sqrt[3]{3}$ = 3$\sqrt[3]{3}$ 

$\Rightarrow $ B đúng

C. Ta có: $\sqrt[3]{a}$.$\sqrt[3]{b}$ = $\sqrt[3]{a.b}$  = $\sqrt[3]{ab}$ 

$\Rightarrow $ C đúng

D. Ta có: $\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$ = $\sqrt[3]{\frac{a}{b}}$

D đúng

Vậy A sai.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận