Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 71 sgk Địa lí 9 

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

Bài làm:

Sông Hồng có ý nghĩa tích cực và tiêu cực đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân xư. Cụ thể là:

 • Về mặt tích cực:
  • Sông Hồng hằng năm bồi đắp một lượng phù sa lớn , giúp đất đai màu mỡ.
  • Cung cấp nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hoa màu cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.
  • Các diện tích mặt nước là địa bàn của khu vực chăn nuôi thủy sản.
  • Giúp việc giao thông thêm thuận lợi hơn.
 • Về mặt tiêu cực:
  • Chế độ nước thất thường gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trở ngại cho sinh hoạt dân cư.
  • Tốn kém nhiều để xây dựng và bảo vệ hệ thống đê.
Từ khóa tìm kiếm Google: ý nghĩa sông hồng, điểm tích cực của sông hồng, tiêu cực của sông hồng, sông hồng với sự phát triển nông nghiệp

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận