Dựa vào hảng số liệu: Diện tích đất nống nghiệp, dân sô' của cả nước và Đồng hằng sông Hồng, năm 2002.

Câu 3: Trang 75 sgk Địa lí 9

Dựa vào hảng số liệu:

- Diện tích đất nống nghiệp, dân sô' của cả nước và Đồng hằng sông Hồng, năm 2002.

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Tiêu chí

Đất nông nghiệp

Dân số

Cả nước

9406,8

79,7

Đồng bằng sông Hồng

855,2

17,5

Bài làm:

Ta có:

- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng là:

855200 : 17500000 = 0,048 (ha/người)

- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước là:

9406800 : 79700000 = 0,118 (ha/người).

- Vẽ biểu đồ:

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

- Nhận xét: Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng rất nhỏ so với cả nước (chỉ bằng 41,6% so với bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước).

Từ khóa tìm kiếm Google: diện tích đất nông nghiệp đồng bằng sông hồng, dân cư đồng bằng sông hồng, bình quân đất nông nghiệp của đồng bằng sông hồng, đồng bằng sông hồng, Giải địa lí 9 câu 3 trang 75 sgk

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận