Chơi trò chơi : "Giải ô chữ" (trang 104)

Hoạt động thực hành

1. Trò chơi: Giải ô chữ.

Ô chữ đã được chuẩn bị sẵn trong bảng nhóm hoặc tờ giấy khổ to.

Biết rằng hàng ngang là từ còn thiếu trong các câu sau:

1. Anh em như thể tay ...

2. Ở ... gặp lành

3. Chị ngã em ...

4. Một con ... đau cả tàu bỏ cỏ

5. Lá lành đùm lá ...

6. Nhiễu ... phủ lấy giá gương

Viết từ xuất hiện ở hàng dọc (được in màu đậm):...

Bài làm:

Từ xuất hiện ở hàng dọc (được in màu đậm) là: NHÂN ÁI

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận