Tiếng anh 7

Bài đăng mới

A - What do you do - Unit 6: After school
11:42 15/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau giúp bạn học luyện tập kĩ năng nghe, nói, đọc, thông qua chủ đề của unit 6: After school (Sau giờ học), qua đó củng cố từ vựng và ngữ pháp: Câu đề nghị, gợi ý, thì hiện tại tiếp diễn.
B - It's time for recess - Unit 5: Work and Play
11:57 15/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau sẽ xoay quanh chủ đề các hoạt động trong giờ ra chơi, qua đó ôn tập từ vựng và ngữ pháp về thì hiện tại đơn đã học, đồng thời phần này cũng giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nghe, nói và đọc.
A - In class - Unit 5: Work and Play
11:11 15/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau sẽ giúp bạn học luyện tập 3 kỹ năng nghe, nói, đọc liên quan đến chủ đề của unit 5: After school (sau giờ học) và củng cố ngữ pháp về ngữ pháp thì hiện tại đơn, các câu hỏi xoay quanh chủ đề
B - The library - Unit 4: At school
11:04 15/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau sẽ giúp bạn học luyện tập 3 kỹ năng nghe, nói, đọc liên quan đến chủ đề của unit 4: At school (Ở trường) và củng cố ngữ pháp về các trạng từ chỉ vị trí, cách sử dụng 'this/these/that/tho
A - Schedules - Unit 4: At school
22:59 14/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau sẽ giúp bạn học luyện tập đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết liên quan đến chủ đề của unit 4 và củng cố ngữ pháp về cách hỏi thời gian, môn học và thì hiện tại tiếp diễn.
Language focus 1
22:48 14/01/2018 by : Hoài Anh
Phần Language focus 1 sẽ giúp bạn học ôn tập toàn bộ ngữ pháp đã học của 3 unit 1,2,3 đã học, bao gồm: thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn, số thứ tự, giới từ, tính từ so sánh, các câu hỏi về nghề ngh
B - Hoa's family - Unit 3: At home
22:12 14/01/2018 by : Hoài Anh
Xoay quanh câu chuyện của gia đình Hoa, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập các câu hỏi về nghề nghiệp và củng cố ngữ pháp so sánh hơn và hơn nhất. Phần này bao gồm cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
A - What a lovely home! - Unit 3: At home
22:59 14/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau sẽ giúp bạn học luyện tập đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết liên quan đến chủ đề của unit 3: At home (Ở nhà) và củng cố ngữ pháp về câu cảm thán, cách sử dụng các giới từ và các câu hỏi về số lư
B - My birthday - Unit 2: Personal information
22:35 13/01/2018 by : Hoài Anh
Phần này sẽ giúp bạn học củng cố kĩ năng nghe và thực hành hỏi và trả lời liên quan đến các thông tin về bản thân bao gồm ngày sinh nhật và rèn luyện kĩ năng viết, qua đó vận dụng được ngữ pháp thì tư
A - Telephone numbers - Unit 2: Personal information
22:41 13/01/2018 by : Hoài Anh
Phần sau sẽ giúp bạn học luyện tập đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết liên quan đến chủ đề của unit 2: Personal information (thông tin cá nhân) và củng cố ngữ pháp về thì tương lai đơn.
B - Names and addresses - Unit 1: Back to school
18:00 13/01/2018 by : Hoài Anh
Phần này sẽ giúp bạn học củng cố kĩ năng nghe và thực hành hỏi và trả lời liên quan đến các thông tin về bản thân bao gồm số điện thoại và địa chỉ, qua đó vận dụng được ngữ pháp hiện tại đơn và câu hỏ
A – Friends - Unit 1: Back to school
18:21 13/01/2018 by : Hoài Anh
Phần này xoay quanh câu chuyện về "Hoa-một người bạn mới chuyển từ Huế ra Hà Nội".