Tắt QC

Trắc nghiệm hoá học 7 Kết nối tri thức bài 2 Nguyên tử

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hoá học 7 Kết nối tri thức Bài 2 Nguyên tử.- sách Kết nối tri thức . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không mô tả đúng mô hình nguyên tử của Rơ - dơ-pho- Bo

 • A. Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở tâm nguyên tử và các electron ở vỏ nguyên tử
 • B. Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm hạt nhân nguyên tử và các electron.
 • C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định tạo thành các lớp electron
 • D. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, electron mang điện tích âm

Câu 2: Số electron tối đa ở lớp thứ nhất là

 • A. 1.
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 8

Câu 3: Lớp vỏ nguyên tử được cấu tạo từ

 • A. neutron.
 • B. electron.
 • C. proton.
 • D. nguyên tử.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không mô tả đúng vỏ nguyên tử theo mô hình nguyên tứ của Rơ-dơ-pho - Bo?

 • A. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau tạo thành các lớp electron.
 • B. Lớp electron trong cùng gần hạt nhân nhất có tối đa 2 electron, các lớp electron khác có chứa tối đa 8 electron hoặc nhiều hơn.
 • C. Lớp electron trong cùng gần hạt nhân nhất có tối đa 8 electron, các lớp electron khác có chứa tối đa nhiều hơn 8 electron.
 • D. Các electron sắp xếp vào các lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến hết.
 

Câu 5: Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được thành từ các hạt:

 • A. eletron và proton
 • B. eletron và neutron
 • C. eletron, proton và neutron.
 • D. proton và neutron

Câu 6: Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt

 • A. electron và proton. 
 • B. electron, proton và neutron.
 • C. neutron và electron. 
 • D. proton và neutron.

Câu 7: Kí hiệu của 3 hạt neutron, proton, electron lần lượt là: 

 • A. n, p, e .
 • B. e, p, n 
 • C. n, e, p 
 • D. p, n , e

Câu 8: Cho các phát biểu:

(1) Nguyên tử trung hoà về điện.

(2) Khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

(3) Trong nguyên tứ, số hạt mang điện tích dương bằng số hạt mang điện tích
âm nên số hạt electron bằng số hạt neutron.

(4) Vỏ nguyên tử, gồm các lớp electron có khoảng cách khác nhau đối với
hạt nhân.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 1. 
 • B. 2. 
 • C. 3. 
 • D. 4.

Câu 9: Hạt nhân gồm có hạt

 • A. proton
 • B. neutron và electron 
 • C. proton và electron 
 • D. proton và neutron.

Câu 10: Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho - Bo, số lớp electron của nguyên tứ đó là

 • A. 1. 
 • B. 2. 
 • C. 3. 
 • D. 4.

Câu 11: Khí nitrogen được tạo thành từ nguyên tử nào? 

 • A. Carbon 
 • B. Hydrogen 
 • C. Oxygen 
 • D. Nitrogen.

Câu 12: Trong một nguyên tử có số proton bằng 5, số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là?

 • A. 1,8, 2. 
 • B. 2, 8, 1. 
 • C. 2,3. 
 • D. 3,2.

Câu 13: Nitrogen là nguyên tố hoá học phổ biến trong không khí. Trong hạt nhân nguyên tử nitơ có 7 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử nitơ, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là?

 • A. 7. 
 • B. 2,5. 
 • C. 2,2,3. 
 • D. 2,4,1.

Câu 14: Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

 • A. 2. 
 • B. 5. 
 • C. 7. 
 • D. 8.

Câu 15: Số electron tối đa ở lớp thứ hai là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8.

Câu 16: Nguyên tử calcium có 20 electron ở vỏ nguyên tứ. Hạt nhân của nguyên tử calcium có số proton là

 • A. 2. 
 • B. 10. 
 • C.18. 
 • D. 20.

Câu 17: Quan sát mô hình mô tả nguyên tử aluminium (nhôm)

 
 

 

Thấy rằng, nguyên tử aluminium gồm hạt nhân có a proton, b neutron và vỏ nguyên tử có c electron. Vậy a, b, c lần lượt là: 

 • A. 13, 14, 13. 
 • B. 13, 13, 14 
 • C. 14, 13, 14 
 • D. 14, 13, 13

Câu 18: Trong nguyên tử, hạt nào mang điện dương:

 • A. neutron
 • B. electron
 • C. proton.
 • D. proton và neutron

Câu 19: Muối ăn chứa hai nguyên tố hoá học là natri (sodium) và chlorine. Trong hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố natri và chlorine có lần lượt 11 và 17 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử natri và chlorine lần
lượt là?

 • A. 1 và 7. 
 • B. 3 và 9. 
 • C. 9 và 15. 
 • D. 3 và 7.

Câu 20: Trong hạt nhân nguyên tử lưu huỳnh (sulfur) có 16 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử sulfur, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là?

 • A. 2,10, 6. 
 • B. 2,6, 8. 
 • C. 2,8,6. 
 • D. 2,9, 5.

Xem đáp án

Bình luận

Giải bài tập những môn khác