Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến


Trong lịch sử gần 3000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo nên những truyền thống tốt đẹp trong đó nổi bật lên là truyền thống yêu nước. Để hiểu được quá trình hình thành, phát triển và tôi luyện của truyền thống yêu nước trong thời kỳ phong kiến độc lập ta cùng nhau tìm hiểu bài “Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến” lịch sử lớp 10.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

 • Khái niệm:
  • Truyền thống  là  những  yếu tố  về sinh  hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối  sống,  đạo  đức  của  một  dân  tộc được hình thành trong quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời khác từ xưa đến nay.
  • Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam:  Là  nét  nổi bật trong đời sống  văn  hóa  tinh  thần  của  người Việt, là  di  sản quý báu của dân tộc được  hình  thành  từ  rất  sớm,  được củng cố và  phát  huy  qua  hàng  ngàn năm lịch sử.
 • Lòng  yêu  nước bắt nguồn từ những tình  cảm đơn giản, trong một không gian  nhỏ hẹp như: Tình  yêu  gia đình, yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, nơi  mình  sinh  sống  gắn  bó  (Đó  là những tình cảm gắn với địa phương).
 • Từ khi hình  thành  quốc gia dân tộc Việt: Văn Lang -Âu  Lạc những tình cảm  gắn  bó  mang  tính  địa  phương phát triển thành  tình  cảm rộng lớn -lòng yêu nước.
 • Ở thời kỳ Bắc thuộc lòng  yêu  nước biểu hiện rõ nét hơn.
  • Qua ý thức bảo vệ những di sản văn hóa của dân tộc.
  • Lòng  tự hào  về những chiến công, tôn kính các vị anh hùng chống đô hộ (Lập đền thờ ở nhiều nơi).

=> Lòng  yêu  nước được nâng cao và khắc  sâu  hơn  để  từ  đó  hình  thành truyền thống yêu nước Việt Nam.

2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập.

 • Bối cảnh lịch sử
  • Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.
  • Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo.
  • Các  thế lực phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm phương Nam

=>Trong bối cảnh ấy lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện.

 • Biểu hiện:
  • Ý  thức  vươn  lên  xây  dựng  phát triển nền kinh tế tự chủ, nên văn hóa đậm đà  bản sắc truyền thống của dân tộc.
  • Tinh  thần  chiến  đấu  chống  giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi người Việt.
  • Ý  thức đoàn  kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên
  • Ý  thức vì  dân,  thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ -yêu nước gắn với thương dân -mang  yếu tố nhân dân.

3. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến

 • Dân  tộc Việt Nam dã trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.Trong  đấu  tranh  chống  giặc  ngoại xâm  nhân  dân  Việt Nam đã đoàn kết nhất trí đồng lòng  vượt qua gian khổ, hy  sinh,  phát  huy  tài  năng,  trí  tuệ, chiến đấu dũng cảm giàng  thắng lợi cuối cùng.
 • Cũng trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên trong sáng chân thành và cao thượng hơn bao giờ hết.

=> Đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Trang 138 – sgk lịch sử 10

Phân tích những biểu hiện  của lòng yêu nước Việt Nam qua các cuộc khởi nghĩa Bắc thuộc?

Câu 2: Trang 139 – sgk lịch sử 10

Tại sao yêu nước gắn liền với thương dân?

Câu 3: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Truyền thống yêu nước của dân tộc ta đã hình thành như thế nào?

Câu 2: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Những nét mới trong truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Câu 3: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Câu 4: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Tại sao có thể xem đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận