Đáp án đề số 8 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5


Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: C. $\frac{8}{1000}$

Câu 2: B. $\frac{4}{100}$

Câu 3: 

Ta có: 12km 4hm = 12000m + 400m = 12400m

=> Đáp án đúng là: B. 12400

Câu 4: A. 20,308

Phần 2: Tự luận

Câu 5: 

a. $\frac{8}{10} + \frac{1}{5}=\frac{8}{10}+\frac{2}{10}=\frac{10}{10}=1$

b. $\frac{3}{7} - \frac{1}{6}=\frac{18}{42}-\frac{7}{42}=\frac{11}{42}$

c. $\frac{1}{2} \times \frac{4}{7}=\frac{4}{14}=\frac{2}{7}$

d. $\frac{3}{5} : \frac{3}{10}=\frac{3}{5} \times\frac{10}{3}=\frac{30}{15}=2$

 

Câu 6: 

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:23,893; 23,389 22,781; 22,187.

 

Câu 7: 

a. Ta có: 3 tấn 7 yến =3000kg + 70kg = 3070kg

=> 3 tấn 7 yến < 3700kg

b. Ta có: 6 tạ 12kg =6000hg + 120hg = 6120hg

=> 6 tạ 12kg > 6012 hg

 

Câu 8: 

Đổi 30cm = 0,3m

Diện tích nền căn phòng hình chữ nhật là: 6 x 9 =54 ($m^{2}$)

Diện tích một viên gạch men hình vuông là: 0,3x 0,3=0,09 ($m^{2}$)

Số viên gạch cần dùng để lát kín nền là: 54 : 0,09 =600 (viên)

                                                            Đáp số:600 viên gạch

 

Câu 9: 

Một người đắp xong trong só ngày là: 20 : 5 = 4 (ngày)

Vậy 10 người đắp xong trong số ngày là: 10 x 4 = 40 (ngày)

                                                              Đáp số: 40 ngày

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận