Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Đại số 10 trang 71


Bài học tổng kết toàn bộ kiến thức chương III: Phương trình, hệ phương trình. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3 - sgk Đại số 10 trang 71
Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết 

=> xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 14: trang 71 sgk Đại số 10

Điều kiện của phương trình \(x + 2 - {1 \over {\sqrt {x + 2} }} = {{\sqrt {4 - 3x} } \over {x - 1}}\) là:

(A) \(x>-2\) và \(x≠-1\)

(B) \(x>-2\) và \(x <{4 \over 3}\)

(C) \(x>-2, x≠-1\) và \(x ≤ {4 \over 3}\) 

(D) \(x≠ -2\) và \(x ≠ -1\)

Câu 15: trang 72 sgk Đại số 10

Tập nghiệm T của phương trình \({{({m^2} + 2)x + 2m} \over x} = 2\) trong trường hợp m≠0 là:

(A) \(T = \left\{ { - {2 \over m}} \right\}\)

(B) \(T = Ø\)

(C) \(T =\mathbb R\)

(D) \(T =\mathbb R\left\{0\right\}\)

Câu 16: trang 72 sgk Đại số 10

Tập nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{3x - 5y = 2 \hfill \cr 4x + 2y = 7 \hfill \cr} \right.\)  là:

(A) \(\left( {{ - 39} \over {26}},{3 \over {13}}\right)\)

(B)\(\left({{ - 17} \over {13}},{5 \over {13}}\right)\)

(C) \(\left({{39} \over {26}},{1 \over 2}\right)\)

(D)\(\left({{ - 1} \over 3},{{17} \over 6}\right)\)

Câu 17: trang 72 sgk Đại số 10

Nghiệm của hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{3x - 2y - z = 7 \hfill \cr - 4x + 3y - 2z = 15 \hfill \cr - x - 2y + 3z = - 5 \hfill \cr} \right.\)là:

(A) \((-10; 7; 9)\)

(B) \(\left({3 \over 2}; -2; {3 \over 2}\right)\)

(C) \(\left({{ - 1} \over 4},{{ - 9} \over 2},{5 \over 4}\right)\)

(D) \((-5, -7, -8)\)


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận