Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2 sgk Đại số 10 trang 51

Bài học với nội dung: Ôn tập chương II. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2 - sgk Đại số 10 trang 51
Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết 

=> xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 13: trang 51 sgk Đại số 10

Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 3}  - \sqrt {1 - 2x}\) là:

(A) \(D = \left[{1 \over 2},3\right]\)

(B) \(D = [3,+ ∞)∪\left[-∞,{1 \over 2}\right]\)

(C) \(D = Ø\)

(D) \(D =\mathbb R\)

Câu 14: trang 51 sgk Đại số 10

Parabol \(y = 3x^2– 2x+1\) có đỉnh là:

(A) \(I( - {1 \over 3},{2 \over 3})\)

(B) \(I( - {1 \over 3}, - {2 \over 3})\)

(C) \(I({1 \over 3}, - {2 \over 3})\)

(D) \(I({1 \over 3},{2 \over 3})\)

Câu 15: trang 51 sgk Đại số 10

Hàm số \(y = x^2- 5x + 3\)

(A) Đồng biến trên khoảng \(\left(-∞;{5 \over 2}\right)\)

(B) Đồng biến trên khoảng \(\left({5 \over 2} , +∞\right)\)

(C) Nghịch biến trên khoảng \(\left({5 \over 2}, +∞\right)\)

(D) Đồng biến trên khoảng \((0,3)\)Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC