Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22 sbt Tiếng Việt 5 tập 2


Soạn bài tiếng Việt 5 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22 sbt. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được tech12h hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

I. Nhận xét

Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết câu trả lời vào bảng :

Câu ghép

Cách nối các vế câu

Cách sắp xếp các vế câu

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm.

Nối bằng…………

-Vế 1 chỉ điều kiện.

- Vế 2 chỉ…………

b)Con phải mặc ấm, nếu trời rét.

Nối bằng……………

-Vế 1 chỉ.............

- Vế 2 chỉ…………

=> Hướng dẫn làm bài:

Câu ghép

Cách nối các vế câu

Cách sắp xếp các vế câu

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấmm.

Nối bằng cặp quan hệ từ ‘‘nếu - thì” thể hiện quan hệ điều kiện kết quả.

-Vế 1 chỉ điều kiện.

- Vế 2 chỉ kết quả.

b)Con phải mặc ấm, nếu trời rét.

Nối bằng một quan hệ từ  “nếu” thể hiện quan hệ điều kiện kết quả.

-Vế 1 chỉ kết quả.

- Vế 2 chỉ điều kiện.

 

II. Luyện tập

Câu 1: Trang 23 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

Đọc các câu ghép sau và thực hiện yêu cầu ở dưới.

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường

b) Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.

    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương

    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.

  • Gạch một gạch dưới vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), gạch hai gạch dưới vế câu chỉ kết quả.
  • Khoanh tròn các quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) (Nếu) ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước (thì) tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường

b) (Nếu) là chimtôi sẽ là loài bồ câu trắng.

    (Nếu) là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương

   (Nếu) là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.

 

Câu 2: Trang 23 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

 Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện - kết quả hoặc giả thiết - kết quả :

a) …………... chủ nhật này trời đẹp............ chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) …………..bạn Nam phát biểu ý kiến................cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) ………..... ta chiếm được điểm cao này............. trận đánh sẽ rất thuận lợi.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

 

Câu 3: Trang 23 sbt Tiếng Việt 5 tập 2

Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện - kết quả hoặc giả thiết - kết quả :

a) Hễ em được điểm tốt..............................

b) Nếu chúng ta chủ quan...........................

c) ………………………thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Hễ em được điểm tốt thì bố mẹ sẽ rất vui.

b) Nếu chúng ta chủ quan thì công việc khó mà thành công được.

c) Nếu chăm chỉ thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận