Viết trên bản đồ dưới đây tến: đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và dải đồng bằng duyên hải miền Trung...

Người đăng: Tech120 - Ngày: 06/12/2018

4. Thực hành trên bản đồ

a. Viết trên bản đồ dưới đây tến:

  • Đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và dải đồng bằng duyên hải miền Trung
  • Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ

b. Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố: Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm ở đồng bằng nào?

Bài làm:

a. Viết trên bản đồ dưới đây tến:

  • Thủ đô Hà Nội nằm ở đồng bằng Bắc Bộ
  • Huế và Đà Nẵng nằm ở đồng bằng duyên hải miền Trung
  • Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ nằm ở đồng bằng Nam Bộ

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận