Giải bài tập 2 trang 47 sách TBĐ địa lí 7

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 12/03/2018

Bài tập 2: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 54.2 trong SGK, em hãy:

  • Tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000
  • Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này

Bài làm:

Sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

  • Năm 1960: Châu Âu có kết cấu dân số trẻ. Dân số dưới độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, dân số trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ thấp.
  • Năm 1980: Châu Âu có kết cấu dân số trẻ. Tuy nhiên, đang có xu hướng già hóa. Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động bắt đầu giảm, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng.
  • Năm 2000: Châu Âu có kết cấu dân số già. Dân số dưới độ tuổi lao động thấp chiếm tỉ lệ thấp, dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

Như vậy so với thế giới, dân số châu Âu có xu hướng đang già đi. Độ tuổi trong lao động đang có xu hướng giảm đi và tăng độ tuổi trên lao động.

Nguyên nhân: Do tỉ lệ gia tăng dân số ở Châu Âu đạt mức thấp, chưa tới 0,1%, thậm chí ở một số nước tỉ lệ gia tăng dân số âm.


Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận