Skills 2 Unit 8: Sports and Games


 • 1. Listen to the passages. Who are they about?
 • 2. Listen to the passages again. Then write true (T) or false (F) for each sentence
 • 3. Listen to the passages again. Fill in each blank to complete the sentences

Phần Skills 2 này sẽ giúp bạn học luyện tập về 2 kỹ năng Listening (nghe) và Writing (viết) thông qua chủ đề Sports and Games. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Skills 2 - Unit 8: Sports and Games

Listening

1. Listen to the passages. Who are they about? (Nghe các đoạn văn sau. Chúng nói về ai?)

Trả lời: About Hai, Bill, Alice and Trung.

2. Listen to the passages again. Then write true (T) or false (F) for each sentence (Nghe lại các đoạn văn. Sau đó điền đúng (T) hoặc sai (F) vào mỗi câu sau)

 1. Hai plays chess every Saturday. F
 2. ‘Angry Birds’ is Bill’s favourite game. T
 3. Alice doesn’t like doing sports very much. T
 4. Trung is very good at playing football. F
 5. Bill’s dream is to create a new game. T

3. Listen to the passages again. Fill in each blank to complete the sentences (Nghe lại các đoạn văn lần nữa. Điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau)

 1. Hai practices at the _club_ three times a week.
 2. Trung can _play_ the guitar.
 3. Alice likes _watching_ ice skating.
 4. _Bill_ is at Rosemarrick Lower Secondary School.
 5. Trung _goes_ swimming on hot days.

Writing

Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues. (Viết về môn thể thao/ trò chơi mà bạn thích. Sử dụng ý tưởng của riêng mình và các gợi ý sau)

 • Name of the sport/game. (Tên môn thể thao/trò chơi)
 • Is it a team or an individual sport/game? (Đó là môn thể thao/trò chơi đồng đội hay cá nhân?)
 • How long does it last? (Nó kéo dài bao lâu?)
 • How many players are there? (Có bao nhiêu người chơi?)
 • Does it need any equipment? (Có cần phải sử dụng thiết bị gì không?)

Ví dụ: I love badminton. I always play it when I have free time. Badminton needs 2 players or more. You have to use rackets and shuttercock to play this sport. And who scored 21 goals first will win the match.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Write about a sport/ game you like. Use your own ideas and the following as cues. (Viết về một môn thể thao/ trò chơi em thích. Dùng ý kiến của mình và các gợi ý sau.)

 • Name of the sport/ game (tên thể thao/ trò chơi)
 • Is it a team or an individual sport/ game? (Nó là môn thể thao/ trò chơi theo đội hay riêng lẻ?)
 • How long does it last? (Nó kéo dài trong bao lâu?)
 • How many players are there? (Có bao nhiêu người chơi?)
 • Does it need any equipment? (Nó có cần thiết bị gì không?)

a6m8

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận