A closer look 1 Unit 11: Our greener world


Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm 2 âm /a:/ và /ᴂ/ theo chủ đề Our greener world (Một thế giới xanh hơn). Bài viết là gợi ý về từ vựng và bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 • 4. Listen to the 'Three Rs' song, and then sing along
 • 5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced
 • 6. Listen again and put the words in the correct column
 • 8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate
A closer look 1 - Unit 11: Our greener world

A closer look 1 – Unit 11: Our greener world

Vocabulary

1. The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C. (Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.)

Hướng dẫn:

 • Reduce: using something less (Sử dụng gì đó ít đi)
 • Reuse: Using something again (Sử dụng lại gì đó)
 • Recycle: Creating new products from used materials (Tạo ra các sản phẩm mới từ các nguyên liệu đã qua sử dụng)

2. Write a word in the box under each picture. (Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

Hướng dẫn:

 1. rubbish (rác)     
 2. plastic bags (túi nhựa)
 3. glass (ly)          
 4. plastic bottle (chai nhựa)
 5. can (lon)          
 6. noise (tiếng ồn)
 7. paper (giấy)      
 8. bulb (đèn tròn)
 9. water (nước)     
 10. clothes (quần áo)

3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group. (Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm)

Hướng dẫn:

Reduce (Giảm)

Reuse (Tái sử dụng)

Recycle (Tái chế)

plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paper

plastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulb

plastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4. Listen to the 'Three Rs' song, and then sing along. (Nghe bài hát “3R” sau đó hát theo.)

Reduce, reuse, recycle 
Recycle, recycle
Reduce, reuse, recycle
It's so so simple
Just reduce the noise
And reuse old bottles
Recycle broken glass
It's so so simple

Dịch:

Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế
Tái chế, tái chế
Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế
Nó rất đơn giản
Chỉ cần giảm tiếng ồn
Và sử dụng lại chai lọ cũ
Tái chế thủy tinh vỡ
Nó đơn giản vô cùng

Pronunciation

5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới.)

fast      had     bag     plastic     glass     apple     dance    answer    activity    afternoon 

Hướng dẫn: Các em cần nghe thật kỹ để phân biệt 2 âm /a:/ và /ᴂ/ và học cách phát âm cho chuẩn.

6. Listen again and put the words in the correct column. (Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.)

/a:/

/ᴂ/

fast, plastic, glass, dance, answer, afternoon

had, bag, apple, activity

7. Read the conversation. Write /a:/ or /ᴂ/ each underlined letter. (Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /ᴂ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.)

 • Vy: What do these three Rs stand for, Mi?
 • Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.
 • Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.
 • Mi: I see. Why don't you write about the three Rs'
 • Vy: That's a good idea. I will ask my father for ideai
 • Mi: Yes. He works at the Green Company, so he'll give you a lot of information.

Hướng dẫn:

/a:/: class, ask, father
/ᴂ/: stand, have, that

Dịch:

 • Vy: Ba chữ R là viết tắt gì vậy Mi?
 • Mi: Chúng viết tắt cho giảm, tái sử dụng và tái chế.
 • Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết. Chúng ta phải viết về môi trường.
 • Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?
 • Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.
 • Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vi vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate. (Nghe lại đọan hội thoại và kiểm tra các câu trả lời của. Thực hành đoạn hội thoại với bạn học.)

Lời trong băng:

 • Vy: What do these three Rs stand for, Mi?
 • Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.
 • Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.
 • Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?
 • Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.
 • Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information

a6m11

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận