Skills 2 Unit 7: Television


 • 1. Listen and tick (√) the correct channel for each programme
 • 2. Listen again and tick (√) statements 1-5 with T for true and F for false

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Skills 2 - Unit 7: Television

Listening

1. Listen and tick (√) the correct channel for each programme (Nghe và đánh dấu chọn kênh đúng cho mỗi chương trình)

Programme Channel 1 Channel 2 Channel 3
Music: Green Green Summer    
Cartoon: The Red Spotted Quirrel!    
Film: The Lonely Gifraffe    
Home and Garden: How to make a Dog House    
Our world: The Old Town of Inca    

2. Listen again and tick (√) statements 1-5 with T for true and F for false (Nghe lại và đánh dấu chọn từ câu 1 đến 5, đúng ghi T và sai ghi F)

 1. The first programme starts at seven-thirty. F
 2. There are two programmes starting at the same time. T
 3. The Red Spotted Squirrel lasts forty-five minutes. F
 4. The Lonely Giraffe finishes at ten o'clock. T
 5. The Old Town of Inca is in India. F

Writing

3. What are your TV watching habits? (Thói quen xem TV của bạn là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answers). Use your answer to write a short description of your TV-watching habits. (Chọn câu trả lời đúng với bạn (có thể chọn hơn 1 câu trả lời). Sử dụng câu trả lời của bạn để viết bài mô tả ngắn về thói quen xem TV của bạn)

1. How many hours a day do you watch TV? (Bạn xem TV bao nhiêu tiếng 1 ngày?) 1 hour 2-3 hours depends
2. How do you compare the time you spend watching TV to the time you spend on outdoor activities? (Bạn so sánh khoảng thời gian bạn dành để xem TV với khoảng thời gian bạn dành cho hoạt động ngoài trời như thế nào?) more  less the same
3. Do you watch TV when you are...? (Bạn có xem TV khi bạn đang…?) eating entertaining reading
4. What kind of programme do you watch most? (Bạn xem loại chương trình TV nào nhiều nhất?) eduacational entertaining sports
5. Do you leave your TV on when you are not watching it? (Bạn có để TV bật khi bạn không xem nó không?) never sometimes often

Suggested structure: (Cấu trúc gợi ý)

 • I do not watch much TV/ I enjoy watching TV (use your answers to the first three questions above to support your statement)
 • I like... /I usually watch ... (your favourite programme)
 • I usually leave the TV on ... /turn off the TV ...
 • I think I have good/bad TV watching habits (your comment on your habits)

Gợi ý:

In my free time, I often watch TV to relax. I usually spend 1 and a half to watch TV. Actually, I think the time I spend watching TV is less than the time I spend on outdoor activites. I also watch TV with my family at the dinner. And my favorite programme is 7 o'clock news, an eduacational programme that I think it is very helpful.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

What are your TV- watching habits? (Thói quen xem ti vi của em là gì?)

Tick () the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answers to write a short description of your TV-watching habits.


a6m7

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận