Giải bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 Trang 29 31

Người đăng: Nguyễn Linh - Ngày: 14/06/2017

Bài học này trình bày nội dung: Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Giải bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số - Toán 6 tập 1 Trang 29 - 31

A. Tổng hợp kiến thức

  • Với m > n , ta có :   $a^{m}:a^{n}=a^{m-n}$     ( $a\neq 0$ )
  • Với m = n thì : $a^{m}:a^{n}=1$
  • Quy ước : $a^{0}=1$    ( $a\neq 0$ )

Tổng quát :

  •  $a^{m}:a^{n}=a^{m-n}$     ( $a\neq 0,m\geq n$ )

Chú ý :

  • Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0 ), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.
  • Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Ví dụ:

  • $5^{8}:5^{3}=5^{8-3}=5^{5}$
  • $3255=3.1000+2.100+5.10+5.1=3.10^{3}+2.10^{2}+5.10^{1}+5.10^{0}$

Câu 67: Toán 6 tập 1 - trang 30

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a)  $3^{8}:3^{4}$

b)  $10^{8}:10^{2}$

c)  $a^{6}:a$   ( $a\neq 0$ )

Câu 68: Trang 30 - sgk toán 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a)  $2^{10}:2^{8}$     

b)   $4^{6}:4^{3}$

c)  $8^{5}:8^{4}$       

d)  $7^{4}:7^{4}$

Câu 69: Trang 30 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

Hướng dẫn giải câu 69 bài Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Câu 70: Trang 30 - sgk toán 6 tập 1

Viết các số: 987; 2564; abcde dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Câu 71: Trang 30 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c biết rằng với mọi n ∈ N* ta có:

a)  $c^{n}=1$   

b)  $c^{n}=0$

Câu 72: Trang 31- sgk toán 6 tập 1

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

a) $1^{3}+2^{3}$

b) $1^{3}+2^{3}+3^{3}$

c) $1^{3}+2^{3}+3^{3}+4^{3}$


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận