Giải bài 13: Bội và ước của một số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 96 97


Ở chương 1 chúng ta đã biết khái niệm ước và bội của một số tự nhiên. Ở bài này, Tech12h xin chia sẻ với các bạn khái niệm mới đó là bội và ước của một số nguyên. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 13: Bội và ước của một số nguyên - sgk Toán 6 tập 1 Trang 96 - 97

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Bội và ước của một số nguyên

Cho $a,b\in \mathbb{Z};b\neq 0$

Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn có thể nói a là bội của b và b là ước của a.

Chú ý:

  • Nếu $a=bq (b\neq 0)$thì ta còn nói a chia hết cho b được q và viết $a\div b=q$
  • Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
  • Số 0 không phải là ước của mất kì số nguyên nào.
  • Các số (- 1) và 1 là ước của mọi số nguyên
  • Nếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.

2. Tính chất

  • Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c:

$a$ $\vdots$ $b$ và $b$ $\vdots$ $c$$ \Rightarrow a$ $\vdots$  $c$

  • Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b:

$a$ $\vdots$ $b$$ \Rightarrow am$$\vdots$$b$ $(m\in \mathbb{Z})$

  • Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c: 

$a$ $\vdots$ $c$ và $b$ $\vdots$ $c$$ \Rightarrow (a+b)\vdots$$c$ và $(a-b)\vdots$$c$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 101: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm năm bội của: 3; - 3.

Câu 102: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm tất cả các ước của: $-3; 6; 11; -1$

Câu 103: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Cho hai tập hợp:

A={2; 3; 4; 5; 6}; B={21; 22; 23}

a. Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng ( a + b ) với $a \in A$và $b \in B$

b. Trong các tổng trên, có bao nhiêu tổng chia hết cho 2?

Câu 104: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a. $15x=-75$

b. $3. \left |x  \right |=18$

Câu 105: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

$\left |-13  \right |$

7

-1

$a \div b$

 

5

-1

 

 

 

Câu 106: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà $a$ $\vdots $$b$và $b$$ \vdots $$a$không?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận