Giải câu 2 trang 15 toán VNEN 9 tập 1

Câu 2: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{\frac{25}{144}}$ ;            b) $\sqrt{2\frac{7}{81}}$ ;                  c) $\sqrt{\frac{2,25}{16}}$ ;                   d) $\sqrt{\frac{1,21}{0,49}}$.

Bài làm:

Giải câu a)

$\sqrt{\frac{25}{144}}$ = $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{144}}$ = $\frac{5}{12}$

Giải câu b)

$\sqrt{2\frac{7}{81}}$ = $\sqrt{\frac{169}{81}}$ = $\frac{\sqrt{169}}{\sqrt{81}}$ = $\frac{13}{9}$

Giải câu c)

$\sqrt{\frac{2,25}{16}}$ = $\frac{\sqrt{2,25}}{\sqrt{16}}$ = $\frac{1,5}{4}$ = $\frac{3}{8}$ 

Giải câu d)

$\sqrt{\frac{1,21}{0,49}}$ = $\frac{\sqrt{1,21}}{\sqrt{0,49}}$  =  $\frac{1,1}{0,7}$ = $\frac{11}{7}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận