Giải toán VNEN 9 bài 5: Luyện tập về phép chia và phép khai phương


Giải bài 5: Luyện tập về phép chia và phép khai phương - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 14. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính:

a) $\sqrt{\frac{36}{121}}$ ;                           b) $\sqrt{\frac{9}{16} : \frac{25}{36}}$ ;                               c) $\sqrt{0,0169}$ ; 

d) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}$ ;                            e) $\sqrt{\frac{81}{8}}$ : $\sqrt{3\frac{1}{8}}$ ;              g) $\frac{\sqrt{12,5}}{0,5}$

Câu 2: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{\frac{25}{144}}$ ;            b) $\sqrt{2\frac{7}{81}}$ ;                  c) $\sqrt{\frac{2,25}{16}}$ ;                   d) $\sqrt{\frac{1,21}{0,49}}$.

Câu 3: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính:

a) $\sqrt{18}$ : $\sqrt{2}$ ;      b) $\sqrt{45}$ : $\sqrt{80}$ ;       c) ($\sqrt{20}$ - $\sqrt{45}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ ;    d) $\frac{\sqrt{8^{2}}}{\sqrt{4^{5}.2^{3}}}$.

Câu 4: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sqrt{\frac{3}{(- 5)^{2}}}$ = - $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ;                                 B. ($\sqrt{\frac{- 3}{- 5}})^{2}$ = $\frac{3}{5}$

Câu 5: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{2\frac{7}{81}}$ : $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{150}}$ ;                                                       b) ($\sqrt{12}$ + $\sqrt{27}$ - $\sqrt{3}$) : $\sqrt{3}$ ;

c) ($\sqrt{\frac{1}{5}}$ - $\sqrt{\frac{9}{5}}$ + $\sqrt{5}$) : $\sqrt{5}$ ;                                         d) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$.

Câu 6: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

a) So sánh $\sqrt{144 - 49}$ và $\sqrt{144}$ - $\sqrt{49}$ ;

b) Chứng minh rằng, với hai số a,b thỏa mãn a > b > 0 thì $\sqrt{a}$ - $\sqrt{b}$ < $\sqrt{a - b}$.

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn:

a) $\sqrt{\frac{25m^{2}}{49}}$ ;                                            b) $\frac{\sqrt{192k}}{\sqrt{3k}}$ với k > 0.

Câu 2: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn:

a) $\frac{a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ với số a > 0;                                  b) $\frac{\sqrt{a} - a}{\sqrt{a} - 1}$ với số a > 1 ;

c) $\frac{a - b}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ với hai số a,b dương và a $\neq $ b.

Câu 3: Trang 16 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm. Chứng minh:

a) Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

b) Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi bé nhất.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 5 luyện tập về phép chia và phép khai phương, luyện tập về phép chia và phép khai phương trang 14 vnen toán 9, bài 5 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận