Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và rút ra nhận xét.

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 3 trang 123 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và rút ra nhận xét.

Bảng 33.3. Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo 2)

Hướng dẫn giải:

* Vẽ biểu đồ:

Xử lí bảng số liệu sang đơn vị %

Áp dụng cách tính = (Vùng KTTĐ phía Nam / Ba vùng KTTĐ cả nước) X 100%

Ta có bảng kết quả như sau:

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo 2)

 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo 2)

* Nhận xét:

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có diện tích và dân số chỉ chiếm hơn 1/3 song GDP chiếm tỉ trọng gần 2/3 trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

=>Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn cả nước.

Từ khóa tìm kiếm Google: vùng đông nam bộ, vùng trọng điểm phía nam, giải địa lí 9 câu 3 trang 123 sgk.

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận