Giải câu 4 trang 114 toán VNEN 9 tập 1

Câu 4: Trang 114 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O; 2cm) nội tiếp tam giác ABC đều. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A. 12$cm^{2}$                              B. $\sqrt{3}$$cm^{2}$                       C. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$$cm^{2}$                             D. 12$\sqrt{3}$$cm^{2}$

Bài làm:

Đường cao AH = 3OH = 3.2 = 6cm

Cạnh của tam giác đều ABC là AB = 4$\sqrt{3}$cm

Diện tích tâm giác ABC là: $\frac{AB^{2}\sqrt{3}}{4}$ = 2$\sqrt{3}$$cm^{2}$

Vậy đáp án là D.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận