Giải câu 3 trang 79 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


Câu 3: Trang 79 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) x 5             b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5

c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4           d. 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây  : 4

Bài làm:

a. (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) x 5             b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5

= 7 giờ 35 phút x 5 = 35 giờ 175 phút            = 4 giờ 20 phút + 15 giờ 75 phút

= 37 giờ 55 phút                                              = 19 giờ 95 phút = 20 giờ 35 phút

 

c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4           d. 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây  : 4

= 13 phút 52 giây : 4                                       = 6 phút 20 giây + 1 phút 53 giây

= 3 phút 28 giây                                              = 7 phút 73 giây = 8 phút 13 giây

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận