Học HTML- Các thẻ HTML định đạng văn bản [bài 3]


Định dạng văn bản bao gồm các việc căn bản sau: tạo chữ in đậm, chữ in nghiêng, chữ gạch chân, chữ to, chữ bé. Có thể còn 1 số thẻ định dạng văn bản khác nữa. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta chỉ cần những công việc định dạng đơn giản vậy thôi

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Học HTML- Các thẻ HTML định đạng văn bản [bài 3]

Đề bài: Tạo 1 chương trình HTML có chữ to, nhỏ, in đậm, in nghiêng, gạch chân như hình vẽ
Học HTMLCác thẻ HTML định đạng văn bản [bài 3]

1. Cách làm tổng quan:

Tạo 1 file .html sau đó mở file HTML bằng notepad ++ và viết vào đoạn code như sau:

<h1> Đây là tiêu đề to</h1>
<h2> Đây là tiêu đề nhỏ dần</h2>
<div><i>Đây là chữ in nghiêng</i></div>
<div><b>Đây là chữ in đậm</b></div>
<div><strong>Đây cũng là chữ in đậm</strong></div>
<div><u>Đây là chữ gạch chân</u></div>
<div>Dòng này có chữ <i>in nghiêng</i> và <b>in đậm</b> và <u>gạch chân</u></div>

Xong rồi lưu lại. Mở file .html bằng trình duyệt. Bạn sẽ có kết quả.

2. Giải thích chi tiết các thẻ định dạng văn bản trong HTML.

Trong HTML các thẻ luôn tồn tại thẻ mở và thẻ đóng. Chúng tạo thành cặp đôi và luôn luôn đi cùng nhau. Ví dụ: thẻ h1 thì cấu trúc là: <h1>…</h1>. <h1> gọi là thẻ mở, </h1> gọi là thẻ đóng. Chúng ta chỉ cần thêm / trước thẻ mở là trở thành thẻ đóng.

Các thẻ định dạng cỡ chữ: h1, h2,h3,h4,h5….

Thẻ h1 có cỡ chữ to nhất và cứ đến thứ tự các thẻ h2, h3….
Thực tế, trong website, chúng ta chỉ dùng đến thẻ h3 là cùng.

<h1> Đây là tiêu đề to</h1>
<h2> Đây là tiê đề nhỏ hơn thẻ h1 nhưng to hơn thẻ h3</h2>

Thẻ định dạng chữ nghiêng là thẻ i

. Nó có cấu trúc: <i>….</i>. Ví dụ:
<i>Đây là chữ in nghiêng</i>

Thẻ định dạng chữ đậm là thẻ b

. Nó có cấu trúc: . Ví dụ
<b>Đây là chữ in đậm</b>

Thẻ định dạng chữ đậm cũng có thể là thẻ strong

. Nó có cấu trúc: < strong >…</ strong > . Ví dụ
<strong>Đây là chữ đậm</ strong >
Bạn chưa cần biết sự khác nhau giữa thẻ b và thẻ strong. Và thực ra không cần phải biết.

Thẻ định dạng chữ gạch chân là thẻ u

. Nó có cấu trúc: <u>…</u>. Ví dụ
<u>Đây là chữ gạch chân</u>

Trong ví dụ đầu bài, mình có thêm thẻ div

. Thẻ <div> chỉ có tác dụng định danh, xuống dòng chứ không có tác dụng gì khác. Bạn có thể bỏ thẻ div đi rồi chạy xem kết quả thể nào.

Kết luận: bài học đầu tiên với html chúng ta đã có được 1 số định dạng nhất định với văn bản. Tạm thời thế đã. Bạn không cần phải tưởng tưởng, nghĩ thêm gì nhiều cho phức tạp. Hãy thực hành đi, thực hành lại. Không cần nhìn vào hướng dẫn mà cũng tự làm được. Lúc đó hãy chuyển sang bài tiếp theo


Từ khóa tìm kiếm google:

  • Các thẻ định dang văn bản HTML
  • Gạch chân, in nghiêng, in đậm HTML
  • Trình bày văn bản HTML

Bài đăng mới

Bình luận