CSS: Thuộc tính COLOR


Thuộc tính color trong CSS dùng để tô màu cho chữ. Bạn lên web thấy chữ màu xanh, màu đỏ, màu vàng… đó là do người ta sử dụng thuộc tính color của CSS. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng color trong CSS

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

CSS: cách sử dụng thuộc tính COLOR

Chức năng:

Tô màu, thiết lập màu cho text- chữ

Cấu trúc:

color: value;
Với value có thể là: mã màu, tên màu sắc hoặc sử dụng hệ màu RGB , inherit

  • Sử dụng mã màu:

Mã màu thì bạn có thể 1 vài mã co bản. ví dụ như: # 000000 : màu đen; #FFFFFF: màu trắng. Thường thi không ai nhớ được mã màu đâu. Để lấy mã màu, chúng ta thường sử dụng Photoshop để lấy hoặc các web cung cấp mã màu Ví dụ sử dụng mã màu
p { color: #222; }
Xem demo

  • Sử dụng tên màu sắc

Một vài tên màu sắc cần nhớ là: red – màu đỏ, black – màu đen,… nói chung nó lên tên tiếng anh.
p { color: green; }
Xem demo

  • Sử dụng hệ màu RGB

Hệ màu RGB chúng ta có thể dùng Photoshop để lấy. Không ai nhớ được đâu
p { color: rgb(255,255,0); }
Xem demo

  • Sử dụng inherit

. Inherit là thừa kế - nghĩa là nó sẽ lấy màu của thẻ html cha của nó
p { color: inherit ;}
Xem demo
Trong 4 cách trên sử dụng Color ở trên, bạn chỉ cần sử dụng 1 kiểu bạn ưu thích là được. Chú ý khi sử dụng thuộc tính color : chọn màu chữ tương phản với màu nền của web. Ví dụ: nên web màu trắng thì cọn chữ màu đen,… như thế làm cho người dùng dễ đọc Bảng tên màu và mã màu tham khảo

Color Name Hex Value Swatch
aliceblue #F0F8FF  
antiquewhite #FAEBD7  
aqua #00FFFF  
aquamarine #7FFFD4  
azure #F0FFFF  
beige #F5F5DC  
bisque #FFE4C4  
black #000000  
blanchedalmond #FFEBCD  
blue #0000FF  
blueviolet #8A2BE2  
brown #A52A2A  
burlywood #DEB887  
cadetblue #5F9EA0  
chartreuse #7FFF00  
chocolate #D2691E  
coral #FF7F50  
cornflowerblue #6495ED  
cornsilk #FFF8DC  
crimson #DC143C  
cyan #00FFFF  
darkblue #00008B  
darkcyan #008B8B  
darkgoldenrod #B8860B  
darkgray #A9A9A9  
darkgrey #A9A9A9  
darkgreen #006400  
darkkhaki #BDB76B  
darkmagenta #8B008B  
darkolivegreen #556B2F  
darkorange #FF8C00  
darkorchid #9932CC  
darkred #8B0000  
darksalmon #E9967A  
darkseagreen #8FBC8F  
darkslateblue #483D8B  
darkslategray #2F4F4F  
darkslategrey #2F4F4F  
darkturquoise #00CED1  
darkviolet #9400D3  
deeppink #FF1493  
deepskyblue #00BFFF  
dimgray #696969  
dimgrey #696969  
dodgerblue #1E90FF  
firebrick #B22222  
floralwhite #FFFAF0  
forestgreen #228B22  
fuchsia #FF00FF  
gainsboro #DCDCDC  
ghostwhite #F8F8FF  
gold #FFD700  
goldenrod #DAA520  
gray #808080  
grey #808080  
green #008000  
greenyellow #ADFF2F  
honeydew #F0FFF0  
hotpink #FF69B4  
indianred #CD5C5C  
indigo #4B0082  
ivory #FFFFF0  
khaki #F0E68C  
lavender #E6E6FA  
lavenderblush #FFF0F5  
lawngreen #7CFC00  
lemonchiffon #FFFACD  
lightblue #ADD8E6  
lightcoral #F08080  
lightcyan #E0FFFF  
lightgoldenrodyellow #FAFAD2  
lightgray #D3D3D3  
lightgrey #D3D3D3  
lightgreen #90EE90  
Color Name Hex Value Swatch
lightpink #FFB6C1  
lightsalmon #FFA07A  
lightseagreen #20B2AA  
lightskyblue #87CEFA  
lightslategray #778899  
lightslategrey #778899  
lightsteelblue #B0C4DE  
lightyellow #FFFFE0  
lime #00FF00  
limegreen #32CD32  
linen #FAF0E6  
magenta #FF00FF  
maroon #800000  
mediumaquamarine #66CDAA  
mediumblue #0000CD  
mediumorchid #BA55D3  
mediumpurple #9370D8  
mediumseagreen #3CB371  
mediumslateblue #7B68EE  
mediumspringgreen #00FA9A  
mediumturquoise #48D1CC  
mediumvioletred #C71585  
midnightblue #191970  
mintcream #F5FFFA  
mistyrose #FFE4E1  
moccasin #FFE4B5  
navajowhite #FFDEAD  
navy #000080  
oldlace #FDF5E6  
olive #808000  
olivedrab #6B8E23  
orange #FFA500  
orangered #FF4500  
orchid #DA70D6  
palegoldenrod #EEE8AA  
palegreen #98FB98  
paleturquoise #AFEEEE  
palevioletred #D87093  
papayawhip #FFEFD5  
peachpuff #FFDAB9  
peru #CD853F  
pink #FFC0CB  
plum #DDA0DD  
powderblue #B0E0E6  
purple #800080  
red #FF0000  
rosybrown #BC8F8F  
royalblue #4169E1  
saddlebrown #8B4513  
salmon #FA8072  
sandybrown #F4A460  
seagreen #2E8B57  
seashell #FFF5EE  
sienna #A0522D  
silver #C0C0C0  
skyblue #87CEEB  
slateblue #6A5ACD  
slategray #708090  
slategrey #708090  
snow #FFFAFA  
springgreen #00FF7F  
steelblue #4682B4  
tan #D2B48C  
teal #008080  
thistle #D8BFD8  
tomato #FF6347  
turquoise #40E0D0  
violet #EE82EE  
wheat #F5DEB3  
white #FFFFFF  
whitesmoke #F5F5F5  
yellow #FFFF00  
yellowgreen #9ACD32  

Từ khóa tìm kiếm google:

thuộc tính color, cách to màu, to màu cho chữ, to màu cho text

Bài đăng mới

Bình luận