Write Unit 7: My neighborhood

Phần "Writing" sẽ giúp các bạn vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học viết một thông báo tập thể. Bạn học chú ý bố cục và cách sắp xếp để viết một thông báo sao cho ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Write - Unit 7: My neighborhood

WRITE – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

1. Read the community notice. (Đọc những thông báo tập thể.)

Dịch:

Tổ dân phố Trần Phú và các chủ cửa hàng
CUỘC HỌP BÀN VỀ CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA KHU MUA SẮM MỚI

Ngày: 20/5        Thời gian: 8.00 pm

Địa điểm: Cửa hàng phụ kiện của Bình, 12 phố Hàng Da

Liên lạc với Phạm Văn Tài ở địa chỉ trên để biết thêm thông tin.

2. Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below. (Tương tự như trên hãy viết thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dưới đây.)

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H. (Câu lạc bộ Nói Tiếng Anh của trường sẽ tổ chức cuộc thi nói để chào mừng Ngày Nhà giáo. Cuộc thi sẽ được tổ chức tại quảng trường 204, Tòa nhà G, từ 7g30 đến 10g00 ngày 15/11. Người liên lạc là Trần Thị Thu Hằng lớp 8H.)

Giải:

The school English Speaking Club
HOLDING A SPEAKING CONTEST
TO CELEBRATE THE TEACHERS’ DAY

Date: November 15

Time: 7.30 pm - 10.00 pm

Place: Hall 204, Building G

Please contact Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address for more information.

Dịch:

Câu lạc bộ tranh biện tiếng Anh
TỔ CHỨC CUỘC THI TRANH BIỆN ĐỂ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày: 15/11

Thời gian: 7h30 tối – 10h tối

Địa điểm: quảng trường 204, tòa nhà G

Liên lạc với Trần Thị Thu Hằng lớp 8H ở địa chỉ trên để biết thêm thông tin.

3. Write one or two notices about your class meeting and / or your Sports Club meeting. (Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và hoặc cuộc họp Câu lạc bộ Thể thao.)

Giải:

Class 8A
HOLDING A CLASS MEETING TO MAKE PLANS FOR THE CAMPING TRIP NEXT MONTH 

Date: April 25

Time: 8 am

Place: Room 12, Building B

Please contact Nguyen Anh Tuan of Class 8A at the above address for more information.

Dịch:

Lớp 8A
TỔ CHỨC HỌP LỚP BÀN VỀ CHUYẾN CẮM TRẠI VÀO THÁNG SAU

Ngày: Ngày 25 tháng 4

Thời gian: 8 giờ sáng

Địa điểm: Phòng 12, Tòa nhà B

Vui lòng liên hệ Nguyễn Anh Tuấn lớp 8A tại địa chỉ trên để biết thêm thông tin.


ta87

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals