Speak Unit 14: Wonders of the world

Phần "Speak" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng giao tiếp dựa vào từ vựng và ngữ pháp đã học bao gồm lời nói gián tiếp. Bạn học chú ý luyện nói nhiều lần để phát âm sao cho đúng và nói tự nhiên. Phần sau là gợi ý lời giải trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Speak - Unit 14: Wonders of the world

SPEAK – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner. (Hãy nghĩ đến 10 nơi nổi tiếng.Bạn có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của bạn. Viết một câu hỏi “Có hay Không” về nơi đó. Hỏi và trả lòi với bạn bên canh.)

 

Yes

No

Is Phong Nha Cave in southern Viet Nam? (Động Phong Nha ở phía Nam Việt Nam phải không?)

 

Is PETRONAS Twin Towers the tallest building in the world? (Có phải tháp đôi PETRONAS cao nhất thế giới?)

 

Is the Great Barrier Reef a World Heritage Site? (Có phải rặng san hô Great Barrier là một di sản thế giới?)

 

Can Great Wall of China be seen from the moon? (Vạn lý trường thành có thể được nhìn thấy từ mặt trăng không?)

 

Was Hue Citadel built in the 15th century? (Thành Huế được xây dựng vào thế kỉ thứ 15 phải không?)

 

Is Ha Long Bay one of the seven wonders of the world? (Vịnh Hạ Long có phải là một trong bảy kì quan thế giới không?)

 

Was Eiffel Tower designed by an American architecture? (Tháp Eiffel có phải được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Mỹ không?)

 

Is Mount Everest the highest mount in the world? (Đỉnh Everest cao nhất thế giới phải không?)

 

Is Big Ben located in London? (Tháp Big Ben ở Luân Đôn phải không?)

 

Is Empire state building located in Australia? (Tòa nhà Empire State nằm ở Úc phải không?)

 

2. Talk about your classmates’ answers with your partner. (Thuật lại câu trả lời của bạn em vói bạn bên cạnh.)

Giải:

  1. I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it wasn’t.
  2. I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.
  3. I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.
  4. I asked Tuan if Ha Long Bay was one of the seven wonders of the world. He said that it was.
  5. I asked Mai whether Big Ben was in London. She said that it was.
  6. I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn't.
  7. I asked Nam if Great Wall of China could be seen from the moon. He said that it was.
  8. I asked Minh if Mount Everest was the highest mount in the world. He said that it was.
  9. I asked the teacher if Eiffel Tower had been designed by an American architecture. She said that it wasn’t.
  10. I asked Linh if Hue Citadel had been built in the 15th century. She said it wasn’t.

ta814

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals