Write Unit 6 : The young pioneers club

Phần này sẽ giúp các bạn học cách viết một bức thư với chủ đề của unit 6: The young pioneers club (Câu lạc bộ các nhà tiên phong trẻ). Phần này yêu cầu bạn học viết một bức thứ cho bố me kể về hoạt động ngoại khóa của mình. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Write Unit 6 : The young pioneers club

WRITE – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

1. Read the passage and complete the letter. (Hãy đọc đoạn văn và hoàn thành bức thư được cho.)

Giải:

Dear Linh,

I'm glad to tell you that I'm going to have interesting activities.

The Y and Y is (0) having a plan to help the (1) community. I will participate in its (2) recycling program. In joining this program, I will (3) collect glass, used paper cans. Then I will (4) send them for (5) recycling.

I hope I can (6) save natural resources and some mone for my school Y & Y in these activities. I also think about (8) participating in either (9) planting trees and flowers or (10) helping street children. It is really interesting, isn’t it?

Write to me soon and tell me all your news.

Love,
Nga

Dịch:

Linh thân mến,

Mình rất vui để nói với bạn rằng mình sẽ có những hoạt động thú vị.

Y và Y đang có một kế hoạch để giúp cộng đồng. Mình sẽ tham gia chương trình tái chế của nó. Khi tham gia chương trình này, mình sẽ thu thập kính, sử dụng lon giấy. Sau đó, mình sẽ gửi nó đi cho công việc tái chế.

Mình hy vọng mình có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và một số nơi cho trường Y & Y của mình trong các hoạt động này. Mình cũng nghĩ về việc tham gia vào hoạt động trồng cây và hoa hoặc giúp trẻ em đường phố. Nó thực sự thú vị, phải không?

Viết cho mình sớm và cho mình biết tất cả tin tức của cậu nhé.

Thân ái,
Nga

2. Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa’s letter to her parents telling what she is going to do. (Hãy đọc hội thoại giữa Hoa và dì của cô rồi viết thư Hoa gửi ba mẹ cô nói về việc cô đang làm.)

Giải:

Dear Mom and Dad,

I'm happy to tell you that I'll be able to join in the Green Group of my school.

The Green Group is holding an environment month, and there will be a lot of interesting activities to do in this program. We will clean the lakes' banks on the weekends. and plant trees and flowers in the parks and water them every afternoon after class. In addition, we are planting youne trees and plants to sell to other schools.

I hope that we can give more green color to the city and earn some money for school Y & Y. The program is really interesting, isn’t it?

I'll write to you and tell you more about the group activities later. I'm OK and 'k very hard. Aunt Lien is verv pleased with me.

I hope you both are well.

With love,
Hoa

Dịch:

Bố mẹ yêu dấu,

Con rất vui khi nói với bố mẹ rằng con có thể tham gia Tổ chức Xanh của trường con.

Tổ chức Xanh đang tổ chức tháng môi trường, và sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị để làm trong chương trình này. Chúng con sẽ dọn dẹp ngân hàng hồ nước vào cuối tuần. và trồng cây và hoa trong các công viên và nước mỗi buổi chiều sau giờ học. Thêm vào đó, chúng con đang trồng cây và cây cảnh để bán cho các trường khác.

Con hy vọng rằng chúng con có thể mang lại nhiều màu xanh cho thành phố và kiếm được một số tiền cho trường Y & Y. Chương trình thực sự thú vị, phải không bố mẹ?

Con sẽ viết cho bố mẹ và cho bố mẹ biết thêm về các hoạt động của nhóm sau đó. Con ổn và rất kiên nhẫn. Dì Liên vui về con.

Con chúc sức khỏe bố mẹ.

Yêu bố mẹ,
Hoa

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác