Write Unit 4: Our past

Hoàn thành câu chuyện "Tại sao hổ có vằn" bằng những động từ đã cho sẵn, sau đó viết lại câu chuyện vào vai người nông dân kể lại. Phần này sẽ giúp bạn học vận dụng thì quá khứ đơn và lời nói gián tiếp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Write - Unit 4: Our past

WRITE – UNIT 4: OUR PAST

1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

Giải:

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) appeared. The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man (2) was the master. The farmer (3) said he had something called wisdom, but he (4) left it at home that day. He (5) went to get the wisdom, but before that he (6) tied the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) lit the straw and the fire (8) burned the tiger. The tiger (9) escaped , but it still has black stripes from the bums today.

Dịch

Vì sao hồ có vằn

Một ngày nọ, khi một người nông dân đang ở trên đồng và con trâu cùa ông gặm cỏ gần đó thì một con hố xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khoẻ thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Ngườì nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã để quên nỏ ờ nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trớ lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn cùa mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát, nhưng nỏ vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ẩy cho đến bây giờ.

2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this: (Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là ngưòi đàn ông ấy. Hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu chuvện, bắt đầu như sau)

  • One day as I was in the field and ........
  • One day/ I/ field
  • buffalo/ graze/ tiger/ come
  • It/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its master
  • I/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdom
  • tiger/ want/ see/ it
  • I/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ home
  • then I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn't/ want/ eat/ buffalo
  • I/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tiger
  • tiger/ escape/ still have/ black stripes

Giải:

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the bums today.


ta84

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals