Speak Unit 8: Country life and City life

Phần "Speak" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nói thông qua chủ đề của unit 8: country life and city life (cuộc sống nông thôn và cuộc sống thành thị). Phần này càn vận dụng các từ vựng đã học trước đó và ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Speak - Unit 8: Country life and City life

SPEAK– UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

1. Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the own. The word prompts in the box mav help you. (Hãy làm việc với bạn học. Hãy quan sát hai bức tranh và nói về những thay đối của thành phố này. Những từ gợi ý trong khung có thể giúp bạn.)

Giải:

  • The town is becoming busier and noisier. (Thị trấn trở nên bận rộn hơn và ồn ào hơn.)
  • The traffic is becoming busy. (Giao thông đang trở nên bận rộn.)
  • The buildings are becoming taller, more beautiful and more modern. (Các tòa nhà đang trở nên cao hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn.)
  • The streets are getting dirty. (Các đường phố đang trở nên bẩn.)
  • Things are getting more expensive. (Mọi thứ đang trở nên đắt hơn.)

2. Work with a partner. Talk about changes in your hometown. (Hãy cùng vói bạn học nói về những thay đổi ở thành phố quê hương bạn)

Giải:

Hue, my home town, has changed a lot in some recent years. The city is becoming busier and more modem. The traffic is becoming busy. The streets are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and more comfortable. More schools, clinics, hotels and office buildings are being built and modernised. There are more playgrounds for children, and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electrified. Now, every house has electricity. Our life is becoming easier and easier.

Dịch:

Huế, quê nhà tôi, đã thay đổi rất nhiều trong một số năm gần đây. Thành phố trở nên bận rộn và hiện đại hơn. Giao thông đang trở nên bận rộn. Các đường phố ngày càng trở nên sạch hơn. Các ngôi nhà đang trở nên cao hơn, đẹp hơn và thoải mái hơn. Nhiều trường học, phòng khám, khách sạn và cao ốc văn phòng đang được xây dựng và hiện đại hóa. Có nhiều sân chơi cho trẻ em, và nhiều trung tâm giải trí và thể thao cho tất cả các loại người. Gần như mọi làng đã được điện khí hóa. Bây giờ, mọi nhà đều có điện. Cuộc sống của chúng tôi đang trở nên dễ dàng hơn.


ta88

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals