Speak Unit 7: My neighborhood

Phần này sẽ giúp bạn học luyện tập cách giao tiếp khi cần gửi đi một bưu kiện hay thư từ ở Hà Nội. Bạn học chú ý cách phát âm và cách nhấn nhá các câu từ sao cho phù hợp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Speak - Unit 7: My neighborhood

SPEAK – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

1. Practice the dialogue with a partner. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn học.)

 • Clerk: Next, please!
 • Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.
 • Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?
 • Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?
 • Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.
 • Mrs Kim: Oh! That’s expensive.
 • Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19.200 dong.
 • Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.
 • Clerk: All right.

Dịch:

 • Thư ký: Xin mời người tiếp theo.
 • Bà Kim: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Quy Nhơn.
 • Thư ký: Bà muốn gửi thư hàng không hay thư đường bộ?
 • Bà Kim: Tôi không chắc. Gửi thư bằng đường hàng không thì tốn bao nhiêu?
 • Thư ký: Tôi sẽ phải cân bưu kiện trước. Mmm. Năm kí lô. 32.500 đồng.
 • Mrs Kim: Oh! Thật là đắt.
 • Thư ký: Thư đường bộ sẽ rẻ hơn nhi
 • Bà Kim: Vậy thì tốt hơn. Tôi sẽ gửi nó bằng đường bộ.
 • Thư Ký: Dạ vâng.

2.  Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues. (Hãy xem tập quảng cáo sau và những thông tin cho trong khung và làm các hội thoại tương tự.)

Giải:

1.

 • Clerk: Can 1 help you?
 • You: I’d like to send this letter to Kon Turn.
 • Clerk: Do vou want to send it airmail or surface mail?
 • You: I'm not sure. How much is surface mail?
 • Clerk: I’ll have to weigh the letter first. Well. 20 grams. That’ll be 800 dong.
 • You: OK. I will send it surface mail.
 • Clerk: All right.

2.

 • Clerk: Next, please.
 • You: I want to send this postcard to Ho Chi Minh City.
 • Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?
 • You: I'm not sure. How much is airmail?
 • Clerk: I'll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.
 • You: OK. I’ll send it airmail.

3.

 • Clerk: Can I help you?
 • You: I'd like to send this parcel to Ca Mau.
 • Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?
 • You: I'm not sure. How much is airmail?
 • Clerk: I'll have to weigh the parcel first. Mmm. Two kilograms. That’ll be 13.000 dong.
 • You: OK! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

4.

 • Clerk: Can I help you?
 • You: I’d like to send this parcel to Buon Me Thuot.
 • Clerk: Do you want to send airmail or surface mail?
 • You: I’m not sure. How much is airmail?
 • Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. five kilograms. That'll be 32.000 dona.
 • You: Oh! That’s expensive.
 • Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19,200 dong.
 • You: That's better. I’ll send it surface.
 • Clerk: All right.

ta87

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals