SBT tiếng Anh 6: A. Come in Unit 2 At school


Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần A. Come in (Xin mời vào) về chủ đề của Unit 2: At school (Ở trường), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh lớp 6. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Match the words in column A with the words in column B. Then write them down.

(Nối từ ở cột A với từ ở cột B. Sau đó viết chúng xuống bên dưới.)

A B

Come

Sit

Open

Stand

Close

your book

up

in

your book

down 

Hướng dẫn giải:

a) come in (mời vào) c) open your book (mở sách ra)       e) close your book (gấp sách lại) 
b) sit down (ngồi xuống)     d) stand up (đứng lên)  

2. Write the sentences - Viết câu

a) come in    c) stand up        e) sit down
b) open your book          d) close your book  

3. Find the words in the boxes: come, stand, close, open, in, sit, up, down. - Tìm các từ sau trong bảng

C

O

M

E

A

N

I

O

X

W

K

L

A

L

U

W

Q

B

C

L

A

D

E

S

R

U

O

p

D

I

E

S

N

Z

S

I

T

D

H

S

O

A

Q

A

R

Q

I

U

M

I

I

A

E

R

T

R

L

Y

T

A

L

U

K

J

P

S

U

P

O

O

A

E

E

P

X

L

R

I

L

H

P

P

X

I

T

Y

D

O

W

N

M

U

E

A

Y

S

Z

I

R

M

E

Y

E

1

N

G

I

N

A

O

Y

T

N

P

E

M

I

J

P

O

P

L

P

I

T

Z

T

W

T

L

G

P

Đáp án:

4. Complete the missing letters. Hoàn thành những chữ cái còn thiếu

  • a) goodbye
  • b) stand
  • c) down
  • d) sit 
  • e) open

btta6u2

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận