SBT tiếng Anh 6: C. Classes Unit 5 Things I do


Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý về phần C. Classes (Các môn học) của Unit 5: Things I do (Những thứ tôi làm) cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Fill in the spaces - Điền vào chỗ trống

 • a) Sunday: Chủ nhật
 • b) Monday: Thứ 2
 • c) Tuesday: Thứ 3
 • d) Wednesday: Thứ 4
 • e) Thursday: Thứ 5
 • f) Sartuday: Thứ 7

2. Match - Nối

 1. A - e - English: tiếng anh
 2. B - a - geography: địa lý
 3. C - c - history: lịch sử      
 4. D - b - literature: ngữ văn      
 5. E - d - math: toán

3. Write the sentences - Viết câu

When do we have history?

We have it on Tuesday.

a) We/ English/ Wednesday

 • When do we have English? (Khi nào họ có môn Tiếng anh?)
 • => We have it on Wednesday.

b) You/ geography/ Thursday

 • When do you have geography? (Khi nào bạn có môn địa lý?)
 • => I have it on Thursday.

c) He/ literature/ Monday

 • When does he have literature? (Khi nào anh ấy có môn Văn?)
 • => He has it on Monday.

d) We/ history/ Tuesday

 • When do you have history? (Khi nào bạn có môn lịch sử?)
 • => We have it on Tuesday.

e) They/ English/ Friday

 • When do they have English? (Khi nào họ có môn tiếng anh?)
 • => They have it on Friday.

f) She/ geography/ Wednesday

 • When does she have geography? (Khi nào cô ấy có môn địa lý?)
 • => She has it on Wednesday.

g) He/ literature/ Thursday

 • When does he have literature? (Khi nào anh ấy có môn văn?)
 • => He has it on Thursday.

h) They/ history/ Friday

 • When do they have history? (Khi nào họ có môn lịch sử?)
 • => They have it on Friday.

4. Fill in your school timetable - Điền vào thời khóa biểu ở trường của bạn

Then question and answers - Sau đó hỏi và trả lời

When do we have ......?

We have it on .....

Example answer:

 

1

2

3

4

5

Mon

Math

Math

Physics

Geography

 Literature

Tue

Biology

English

Literature

Literature

Physics

Wed

English

Music

Literature

Biology

 Computer science

Thu

History

Math

Math

Art

English

Fri

Computer science

Physics

Literature

Literature

 Geography

Sat

Math

Math

English

History

Technology

Sun

 

 

 

 

 

a) When do we have Biology?

=> We have it on Tuesday and Wednesday.

b) When do we have history?

=> We have it on Thursday and Saturday.

c) When do we have Art?

=> We have it on Thursday.

d) When do we have Music?

=> We have it on Wednesday.

e) When do we have Technology?

=> We have it on Saturday.

5. Read. Then write the questions and answers - Đọc. Sau đó viết câu hỏi và câu trả lời

  English Literature Mathematics Geography History
Tan Monday Wednesday Tuesday Thursday Friday
Nga and Chi Thursday Friday Monday Wednesday Tuesday

Example:

When does Tan have English?

=> He has it (English) on Monday.

 • a) When does Nga and Chi have English?
  => They have it on Thursday.
 • b) When does Nga and Chi have literature?
  => They have it on Friday.
 • c) When does Nga and Chi have Mathematics?
  => They have it on Monday.
 • d) When does Nga and Chi have Geography?
  => They have it on Wednesday.
 • e) When does Nga and Chi have History?
  => They have it on Tuesday.
 • f) When does Tan have Literature?
  => He has it on Wednesday.
 • g) When does Tan have Mathematics?
  => He has it on Tuesday.
 • h) When does Tan have Geography?
  => He has it on Thursday.
 • i) When does Tan have History?
  => He has it on Friday.

6. Write the sentences - Viết câu

Example: They / literature / When? / Tuesday

When do they have literature?

=> They have it on Tuesday.

a) When does Chi have English?

=> She has it on Wednesday.

b) When do you have math?

=> I have it on Friday.

c) When do we have geography?

=> We have it on Monday.

d) When do Nga and Mai have history?

=> They have it on Thursday.

7. Write about your school timetable - Viết về thời khóa biểu của bạn

I have English on Monday morning .....

Example answer:

I have math on Monday and Thursday. I have Literature on Tuesday and Friday. I have English on Wednesday and Saturday. I have Physics on Tuesday and Friday. I have History on Thursday.

Tôi có môn Toán vào thứ hai và thứ 5. Tôi có môn Văn vào thứ 3 và thứ 6. Tôi có môn Tiếng Anh vào thứ 4 và Thứ 7. Tôi có môn Vật lý vào thứ 3 và thứ 6. Tôi có môn Lịch sử vào thứ 5.


btta6u5

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận