Read Unit 7: My neighborhood

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề My neighborhood (Khu phố của tôi). Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng mới và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Read - Unit 7: My neighborhood

READ – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happv about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meetine in order to discuss die situation.

Dịch:

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ớ quận cùa Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mải nhà. Điểu đó sẽ rất tiện lợi, đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ấm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoài mái và chảng cần đế ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ rằng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hêt việc kinh doanh cùa họ. Một vài mặt hàng ở các cừa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ờ các của hiệu nhò, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm như vậy sẽ trưng ra một lượng sàn phẩm nhiêu hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa; một vài sàn phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

Người dân trong vùng và các chủ cửa hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực mua sắm mới này đã vài tháng nay. Họ đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng đê thảo luận vể việc này.

Dịch tờ quảng cáo:

KHAI TRƯƠNG NGÀY HÔM NAY!
TRUNG TÂM MUA SẮM TRẦN PHÚ
MỌI THỨ ĐỀU Ở DƯỚI MỘT MẢI NHÀ 

 • 50 cửa hiệu đặc sàn có máy điều hòa
 • 4 rạp chiếu phim                                                             Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối
 • 10 nhà hàng                                  
 • Khu vực giải trí của trẻ em

Giảm giá đặc biệt trong hai tuần đầu!

Hãy đến cùng bạn mình nhé!

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book. (Đúng hay sai? Hãỵ đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của bạn.)

Giải:

 

T

F

a. The mall is open six days a week. (khu mua sắm mở cửa 6 ngày một tuần.)

 

b. There are more than 50 stores in the mall. (Có hơn 50 cửa hàng trong khu mua sắm.)

 

c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall. (Mọi người trong khu phố đều hài lòng về khu mua sắm mới.)

 

 ✓

d. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area. (Sẽ thuận tiện hơn khi mua sắm tại khu mua sắm hơn là những khu mua sắm hiện tại)

 

e. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close. (Một vài cửa hàng trên phố Trần Phú có thể đóng cửa.)

 

Sửa các câu sai:

 • a) The mall is open seven days a week. (khu mua sắm mở cửa 7 ngày một tuần.)
 • b) There are 50 stores in the mall. (Có 50 cửa hàng trong khu mua sắm.)
 • c) Not everyone is pleased with the mall. (Không phải tất cả mọi người trong khu phố đều hài lòng về khu mua sắm mới.)

2. Answer. (Trả lời câu hỏi)

Giải:

 • a) What is special about the new shopping mall? (Điều gì đặc biệt về khu mua sắm mới?)
  =>  All the shops are under one roof. (Tất cả các cửa hàng đều dưới một mái nhà.)
 • b) What facilities are available in the shopping mall? (Có cơ sở vật chất nào trong khu mua sắm)
  =>  The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play area are available in the shopping mall. (Các tiện nghi như máy lạnh, rạp chiếu phim, nhà hàng và sân chơi cho trẻ em có trong khu mua sắm.)
 • c) What do the small store owners think about the new shopping mall? (Các chủ cửa hàng nhỏ nghĩ gì về khu mua sắm mới?)
  => They think that the new shopping mall will take their business. (Họ nghĩ rằng trung tâm mua sắm mới sẽ lấy đi việc kinh doanh của họ.)
 • d) What kinds of goods will the stores in the mall offer? (Những loại hàng nào sẽ được các cửa hàng trong khu mua sắm cung cấp?)
  => The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices. (Các cửa hàng trong khu mua sắm cung cấp nhiều sản phẩm hơn, một số được bán với giá rẻ hơn.)

ta87

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals