Read Unit 5: Study habits

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề Study habits (Các thói quen học tập). Bạn học chú ý gạch chân các từ vựng mới và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Read - Unit 5: Study habits

READ - UNIT 5: STUDY HABITS

Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as' to learn it at any time.
Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.
There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can lean the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?

Dịch:

Học ngoại ngừ học từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số người liệt kê ra và cho nghĩa cùa từ mới bằng tiếng mẹ đẻ cùa mình và cố gắng học những từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học như thế. Thay vì thế, họ viêt một hoặc hai câu vỉ dụ cho mỗi từ mới đê nhớ cách sử dụng từ đủng.
Để nhở từ vựng tốt hơn, một sổ người còn viết từng từ một và cách dùng cùa nó ra miếng giấy nhỏ và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà để có thể học bất cứ lúc nào.
Nhiều người học ngoại ngữ không cổ học tất cà từ mới mà họ gặp qua. Họ thường gạch dưới hoặc dùng bút màu tô đậm những từ mà họ muốn học. Cách này giúp họ nhớ được những từ quan trọng.
Có nhiều cách khác nhau đế học cùng một sổ từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong hai ngày chẳng hạn thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày thứ nhất, bạn có thể học 5 từ đầu tiên và sau đó học những từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, việc ôn luyện luôn cần thiết nên bạn có thế học cả 10 từ trong ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong ngày sau. Cách này giúp bạn luyện tập từ nhiều lần hơn.
Người học ngoại ngừ nên thừ nhiều cách học từ vựng khác nhau đế tìm ra cách học tốt nhất cho bàn thân mình. Hãy luôn tự hỏi mình nên học từ vựng bằng cách nào?

1. True or false? Check (V) the boxes. (Hãy đánh dấu (V) vào cột đúng hay sai.)

 

T

F

a) All language learners write the meaning of new words in their mother tongue. (Tất cả người học ngôn ngữ viết ý nghĩa của những từ mới bằng tiếng mẹ đẻ.)

 

 V

b) Some learners write examples of words they want to learn. (Một số người học viết ví dụ về từ mà họ muốn học.)

V

 

c) Every learner ưies to learn all new words they come across. (Mỗi ​​người học đều học được tất cả những từ mới mà họ gặp.)

 

V

d) Many learners only learn new words that are important. (Nhiều người học chỉ học những từ mới quan trọng.)

V

 

Sửa các câu sai:

 • a) Some learners write the meaning of new words in their mother tongue. (Một số người học viết ý nghĩa của những từ mới bằng tiếng mẹ đẻ.)
 • c) Many learners do not try to learn all new words they come across. (Nhiều người học không cố gắng học tất cả những từ mới mà họ gặp.)

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

 • a) Do learners leam words in the same way? (Học sinh có đọc các từ theo cùng một cách không?)
  => No, they don't. They learn words in different ways. (Không, họ không. Họ học từ vựng theo những cách khác nhau.)
 • b) Why do some learners write example sentences with new words? (Tại sao một số người học viết các câu ví dụ bằng những từ mới?)
  => Some learners write example sentences with new words to remember how to use the word in the right way. (Một số người học viết các câu ví dụ bằng những từ mới để nhớ cách sử dụng từ đúng cách.)
 • c) What do some learners do in order to remember words better? (Một số người học làm gì để nhớ từ tốt hơn?)
  => They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time. (Họ viết mỗi từ và sử dụng nó trên một miếng giấy nhỏ và dán nó vào nơi nào đó trong nhà để học nó bất cứ lúc nào.)
 • d) Why don’t some learners learn all the new words they come across? (Tại sao một số học viên không học tất cả những từ mới mà họ gặp phải?)
  => Because they only want to learn important words. (Bởi vì họ chỉ muốn học những từ quan trọng.)
 • e) What is necessary in learning words? (Những gì cần thiết trong việc học từ?)
  => Revision is nccessary in learning words. (Ôn tập là cần thiết trong việc học từ vựng.)
 • f) How should you learn words? (Bạn nên học từ vựng như thế nào?)
  => I should learn new words through watching TV, listening to songs ad reading newspaper. I also need to practice speaking new words every day. (Tôi nên học những từ mới bằng cách xem TV, nghe các bài báo đọc báo quảng cáo. Tôi cũng cần luyện tập nói những từ mới mỗi ngày.)

ta85

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals