Listen and read Unit 1: My Friends

Phần Listen and read sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc với chủ đề "My friends" (các bạn của tôi), đồng thời bạn học cần chú ý nghe băng để luyện cách phát âm các từ mới. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

2. LISTEN AND READ
Listen and read Unit 1: My Friends

LISTEN AND READ – UNIT 1: MY FRIENDS

 • Hoa: Hello, Lan. (Chào Lan)
 • Lan: Hi, Hoa. You seem happy. (Chào Hoa, bạn trông vui nhỉ)
 • Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today. (Đúng vậy. Mình mới nhận được thư từ bạn Niên hôm nay)
 • Lan: Do I know her? (Mình có quan bạn ấy không nhỉ)
 • Hoa: I don’t think so. She was my next-door neighbor in Hue. (Mình nghĩ là không, cô ấy là hàng xóm của mình ở Huế)
 • Lan: What does she look like? (Cô ấy trông như thế nào)
 • Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph. (Ồ, cô ấy xinh lắm. Đây là một bức hình về cô ấy)
 • Lan: What a lovely smile! Was she your classmate? (Một nụ cười trông thật đáng yêu. Cô ấy là bạn cùng lớp của bạn hả)
 • Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class. (Ồ, không. Cô ấy không đủ tuổi ở lớp của tôi)
 • Lan: How old is she? (Cô ấy bao nhiêu tuổi)
 • Hoa: Twelve. She’s going to visit me. She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her? (Mười hai. Cô ấy sắp đến thăm tôi. Cô ấy sẽ ở đây vào dịp giáng sinh. Bạn có muốn gặp cô ấy không?)
 • Lan: I’d love to. (Mình muốn)

1. Practice the dialogue with a partner. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn cùng lớp.)

2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau)

Giải:

 • a. Where does Nien live? (Niên sống ở đâu)
  => She lives in Hue.  (Cô ấy sống ở Huế)
 • b. Does Lan know Nien? (Lan có biết Niên không)
  => No. she doesn't know Nien. (Không, cô ấy không biết Niên)
 • c. Which sentence tells you that Hoa is older than Nien? (Câu nào cho bạn biết là Hoa nhiều tuổi hơn Niên)
  => “She wasn't old enough to be in my class.” (“Cô ấy không đủ tuổi để học lớp của tôi”)
 • d. When is Nien going to visit Hoa? (Khi nào thì Niên dự định đến thăm Hoa)
  => She is going to visit Hoa at Christmas. (Cô ấy định thăm Hoa vào Giáng Sinh)

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác